Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Show text Edit searchSearch details:
Scope: Pre-Qin and Han Request type: Paragraph
Condition 1: Contains text "先" Matched:9077.

Section/title
Confucianism2078
 The Analects20
 Mengzi51
 Liji255
 Xunzi112
 Xiao Jing11
 Shuo Yuan234
 Chun Qiu Fan Lu134
 Han Shi Wai Zhuan103
 Da Dai Li Ji75
 Bai Hu Tong113
 Xin Shu54
 Xin Xu95
 Yangzi Fayan23
 Zhong Lun43
 Kongzi Jiayu78
 Qian Fu Lun77
 Lunheng193
 Tai Xuan Jing11
 Fengsu Tongyi43
 Kongcongzi158
 Shen Jian26
 Zhong Jing6
 Su Shu6
 Xin Yu8
 Du Duan17
 Cai Zhong Lang Ji132
Mohism132
 Mozi132
Daoism362
 Zhuangzi100
 Dao De Jing8
 Liezi76
 He Guan Zi43
 Wenzi75
 Wen Shi Zhen Jing9
 Lie Xian Zhuan17
 Heshanggong Laozi34
Legalism386
 Hanfeizi135
 Shang Jun Shu26
 Shenzi6
 Guanzi219
School of Names15
 Gongsunlongzi15
School of the Military120
 The Art of War24
 Wu Zi11
 Liu Tao31
 Si Ma Fa12
 Wei Liao Zi37
 Three Strategies5
Mathematics28
 The Nine Chapters16
 Sunzi Suan Jing9
 Zhou Bi Suan Jing3
Miscellaneous Schools502
 Huainanzi202
 Lü Shi Chun Qiu260
 Gui Gu Zi28
 Yin Wen Zi8
 Deng Xi Zi4
Histories4587
 Shiji847
 Chun Qiu Zuo Zhuan456
 Lost Book of Zhou26
 Guo Yu200
 Yanzi Chun Qiu87
 Wu Yue Chun Qiu9
 Yue Jue Shu48
 Zhan Guo Ce289
 Yan Tie Lun57
 Lie Nü Zhuan81
 Guliang Zhuan37
 Gongyang Zhuan42
 Han Shu1028
 Qian Han Ji266
 Dong Guan Han Ji94
 Hou Han Shu982
 Zhushu Jinian2
 Mutianzi Zhuan13
 Gu San Fen2
 Yandanzi14
 Xijing Zaji7
Ancient Classics352
 Book of Poetry28
 Shang Shu83
 Book of Changes22
 The Rites of Zhou35
 Chu Ci32
 Yili91
 Shan Hai Jing7
 Jiaoshi Yilin29
 Jingshi Yizhuan6
 Shi Shuo19
Etymology54
 Shuo Wen Jie Zi33
 Er Ya7
 Shi Ming11
 Ji Jiu Pian3
Chinese Medicine440
 Huangdi Neijing310
 Nan Jing16
 Shang Han Lun58
 Jinkui Yaolue56
Excavated texts20
 Guodian2
 Mawangdui18