Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Show text Edit searchSearch details:
Scope: Pre-Qin and Han Request type: Paragraph
Condition 1: Contains text "尋" Matched:425.

Section/title
Confucianism51
 Mengzi3
 Liji1
 Xunzi2
 Shuo Yuan1
 Da Dai Li Ji3
 Xin Shu3
 Kongzi Jiayu3
 Qian Fu Lun4
 Lunheng2
 Fengsu Tongyi5
 Kongcongzi6
 Cai Zhong Lang Ji18
Mohism1
 Mozi1
Daoism7
 Zhuangzi3
 Liezi1
 Wenzi1
 Lie Xian Zhuan2
Legalism6
 Hanfeizi3
 Guanzi3
School of the Military1
 Liu Tao1
Miscellaneous Schools25
 Huainanzi23
 Lü Shi Chun Qiu1
 Yin Wen Zi1
Histories289
 Shiji16
 Chun Qiu Zuo Zhuan39
 Guo Yu5
 Wu Yue Chun Qiu1
 Zhan Guo Ce1
 Yan Tie Lun1
 Lie Nü Zhuan3
 Gongyang Zhuan1
 Han Shu66
 Qian Han Ji17
 Dong Guan Han Ji13
 Hou Han Shu125
 Xijing Zaji1
Ancient Classics21
 Book of Poetry1
 The Rites of Zhou8
 Chu Ci1
 Yili4
 Shan Hai Jing3
 Jiaoshi Yilin3
 Shi Shuo1
Etymology18
 Shuo Wen Jie Zi8
 Er Ya1
 Shi Ming5
 Fang Yan4
Chinese Medicine2
 Shang Han Lun2
Excavated texts4
 Mawangdui4