Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Show text Edit searchSearch details:
Scope: Pre-Qin and Han Request type: Paragraph
Condition 1: Contains text "怜" Matched:312.

Section/title
Confucianism24
 Liji1
 Xunzi2
 Shuo Yuan5
 Han Shi Wai Zhuan3
 Xin Shu1
 Xin Xu2
 Lunheng8
 Cai Zhong Lang Ji2
Daoism12
 Zhuangzi6
 Liezi3
 Lie Xian Zhuan2
 Heshanggong Laozi1
Legalism11
 Hanfeizi7
 Shang Jun Shu2
 Guanzi2
School of the Military1
 Si Ma Fa1
Miscellaneous Schools3
 Lü Shi Chun Qiu3
Histories229
 Shiji52
 Guo Yu2
 Yanzi Chun Qiu1
 Wu Yue Chun Qiu2
 Zhan Guo Ce6
 Yan Tie Lun3
 Lie Nü Zhuan8
 Han Shu77
 Qian Han Ji20
 Dong Guan Han Ji13
 Hou Han Shu44
 Mutianzi Zhuan1
Ancient Classics15
 Chu Ci12
 Jiaoshi Yilin3
Etymology17
 Shuo Wen Jie Zi1
 Er Ya2
 Fang Yan13
 Ji Jiu Pian1