Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Show text Edit searchSearch details:
Scope: Pre-Qin and Han Request type: Paragraph
Condition 1: Contains text "氾" Matched:96.

Section/title
Confucianism12
 Mengzi2
 Xunzi2
 Shuo Yuan4
 Han Shi Wai Zhuan1
 Kongzi Jiayu1
 Lunheng1
 Kongcongzi1
Mohism1
 Mozi1
Daoism5
 Zhuangzi2
 Heshanggong Laozi3
Legalism5
 Hanfeizi3
 Guanzi2
Miscellaneous Schools4
 Huainanzi4
Histories46
 Shiji10
 Chun Qiu Zuo Zhuan9
 Yan Tie Lun1
 Han Shu23
 Hou Han Shu3
Ancient Classics15
 Chu Ci9
 Shan Hai Jing5
 Jiaoshi Yilin1
Etymology8
 Shuo Wen Jie Zi5
 Er Ya1
 Fang Yan2