Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Show text Edit searchSearch details:
Scope: Pre-Qin and Han Request type: Paragraph
Condition 1: Contains text "澍" Matched:33.

Section/title
Confucianism3
 Chun Qiu Fan Lu1
 Lunheng2
Miscellaneous Schools1
 Huainanzi1
Histories26
 Shiji1
 Yan Tie Lun1
 Qian Han Ji1
 Dong Guan Han Ji6
 Hou Han Shu17
Ancient Classics1
 Jiaoshi Yilin1
Etymology2
 Shuo Wen Jie Zi2