Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Show text Edit searchSearch details:
Scope: Pre-Qin and Han Request type: Paragraph
Condition 1: Contains text "物" Matched:7167.

Section/title
Confucianism1857
 The Analects1
 Mengzi23
 Liji119
 Xunzi156
 Shuo Yuan75
 Chun Qiu Fan Lu164
 Han Shi Wai Zhuan46
 Da Dai Li Ji74
 Bai Hu Tong156
 Xin Shu54
 Xin Xu6
 Yangzi Fayan12
 Zhong Lun44
 Kongzi Jiayu49
 Qian Fu Lun35
 Lunheng567
 Tai Xuan Jing100
 Fengsu Tongyi53
 Kongcongzi25
 Shen Jian27
 Zhong Jing10
 Su Shu5
 Xin Yu16
 Du Duan6
 Cai Zhong Lang Ji34
Mohism73
 Mozi72
 Mo Bian Zhu Xu1
Daoism1156
 Zhuangzi348
 Dao De Jing37
 Liezi128
 He Guan Zi97
 Wenzi215
 Wen Shi Zhen Jing188
 Lie Xian Zhuan8
 Yuzi3
 Heshanggong Laozi132
Legalism472
 Hanfeizi100
 Shang Jun Shu28
 Shen Bu Hai1
 Shenzi2
 Jian Zhu Ke Shu1
 Guanzi340
School of Names33
 Gongsunlongzi33
School of the Military32
 Wu Zi1
 Liu Tao14
 Si Ma Fa10
 Wei Liao Zi5
 Three Strategies2
Mathematics28
 The Nine Chapters14
 Sunzi Suan Jing4
 Zhou Bi Suan Jing10
Miscellaneous Schools569
 Huainanzi381
 Lü Shi Chun Qiu133
 Gui Gu Zi16
 Yin Wen Zi33
 Deng Xi Zi6
Histories1954
 Shiji400
 Chun Qiu Zuo Zhuan84
 Lost Book of Zhou71
 Guo Yu89
 Yanzi Chun Qiu10
 Wu Yue Chun Qiu15
 Yue Jue Shu50
 Zhan Guo Ce24
 Yan Tie Lun63
 Lie Nü Zhuan20
 Guliang Zhuan5
 Gongyang Zhuan1
 Han Shu481
 Qian Han Ji109
 Dong Guan Han Ji48
 Hou Han Shu405
 Mutianzi Zhuan7
 Gu San Fen61
 Xijing Zaji11
Ancient Classics470
 Book of Poetry7
 Shang Shu17
 Book of Changes99
 The Rites of Zhou193
 Chu Ci7
 Yili42
 Shan Hai Jing14
 Jiaoshi Yilin46
 Jingshi Yizhuan44
 Shi Shuo1
Etymology286
 Shuo Wen Jie Zi116
 Er Ya1
 Shi Ming136
 Fang Yan29
 Ji Jiu Pian4
Chinese Medicine168
 Huangdi Neijing130
 Nan Jing8
 Shang Han Lun9
 Jinkui Yaolue21
Excavated texts69
 Guodian11
 Mawangdui58