Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Show text Edit searchSearch details:
Scope: Pre-Qin and Han Request type: Paragraph
Condition 1: Contains text "省" Matched:1639.

Section/title
Confucianism232
 The Analects4
 Mengzi5
 Liji18
 Xunzi20
 Shuo Yuan9
 Chun Qiu Fan Lu21
 Han Shi Wai Zhuan5
 Da Dai Li Ji21
 Bai Hu Tong1
 Xin Shu8
 Xin Xu2
 Zhong Lun5
 Kongzi Jiayu6
 Qian Fu Lun12
 Lunheng27
 Tai Xuan Jing1
 Fengsu Tongyi9
 Kongcongzi7
 Shen Jian4
 Zhong Jing1
 Xin Yu2
 Du Duan7
 Cai Zhong Lang Ji37
Mohism2
 Mozi2
Daoism21
 Zhuangzi3
 Liezi4
 He Guan Zi1
 Wenzi10
 Heshanggong Laozi3
Legalism39
 Hanfeizi12
 Shang Jun Shu5
 Shenzi2
 Guanzi20
School of the Military9
 Wu Zi1
 Liu Tao1
 Si Ma Fa6
 Wei Liao Zi1
Mathematics1
 Zhou Bi Suan Jing1
Miscellaneous Schools33
 Huainanzi25
 Lü Shi Chun Qiu7
 Yin Wen Zi1
Histories781
 Shiji52
 Chun Qiu Zuo Zhuan14
 Lost Book of Zhou13
 Guo Yu9
 Yanzi Chun Qiu13
 Wu Yue Chun Qiu4
 Yue Jue Shu8
 Zhan Guo Ce1
 Yan Tie Lun19
 Lie Nü Zhuan2
 Gongyang Zhuan6
 Han Shu215
 Qian Han Ji55
 Dong Guan Han Ji30
 Hou Han Shu340
Ancient Classics28
 Book of Poetry2
 Shang Shu6
 Book of Changes3
 The Rites of Zhou6
 Chu Ci5
 Shan Hai Jing2
 Jiaoshi Yilin3
 Shi Shuo1
Etymology484
 Shuo Wen Jie Zi476
 Er Ya2
 Shi Ming3
 Fang Yan2
 Ji Jiu Pian1
Chinese Medicine6
 Huangdi Neijing6
Excavated texts3
 Mawangdui3