Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Show text Edit searchSearch details:
Scope: Pre-Qin and Han Request type: Paragraph
Condition 1: Contains text "草" Matched:2581.

Section/title
Confucianism356
 The Analects5
 Mengzi7
 Liji29
 Xunzi8
 Shuo Yuan38
 Chun Qiu Fan Lu23
 Han Shi Wai Zhuan11
 Da Dai Li Ji19
 Bai Hu Tong7
 Xin Shu11
 Xin Xu5
 Yangzi Fayan5
 Zhong Lun3
 Kongzi Jiayu8
 Qian Fu Lun9
 Lunheng130
 Tai Xuan Jing1
 Fengsu Tongyi9
 Kongcongzi6
 Shen Jian1
 Xin Yu8
 Cai Zhong Lang Ji13
Mohism6
 Mozi6
Daoism47
 Zhuangzi13
 Dao De Jing1
 Liezi4
 He Guan Zi1
 Wenzi11
 Wen Shi Zhen Jing1
 Lie Xian Zhuan9
 Heshanggong Laozi7
Legalism110
 Hanfeizi14
 Shang Jun Shu29
 Shenzi2
 Guanzi65
School of the Military21
 The Art of War2
 Wu Zi2
 Liu Tao16
 Wei Liao Zi1
Mathematics2
 Sunzi Suan Jing1
 Zhou Bi Suan Jing1
Miscellaneous Schools111
 Huainanzi68
 Lü Shi Chun Qiu43
Histories561
 Shiji61
 Chun Qiu Zuo Zhuan21
 Lost Book of Zhou18
 Guo Yu12
 Yanzi Chun Qiu5
 Wu Yue Chun Qiu10
 Yue Jue Shu4
 Zhan Guo Ce5
 Yan Tie Lun22
 Lie Nü Zhuan5
 Guliang Zhuan1
 Gongyang Zhuan1
 Han Shu158
 Qian Han Ji39
 Dong Guan Han Ji27
 Hou Han Shu137
 Zhushu Jinian1
 Mutianzi Zhuan6
 Gu San Fen18
 Xijing Zaji10
Ancient Classics318
 Book of Poetry19
 Shang Shu8
 Book of Changes4
 The Rites of Zhou18
 Chu Ci25
 Yili2
 Shan Hai Jing189
 Jiaoshi Yilin47
 Jingshi Yizhuan2
 Shi Shuo4
Etymology761
 Shuo Wen Jie Zi718
 Er Ya14
 Shi Ming22
 Fang Yan5
 Ji Jiu Pian2
Chinese Medicine287
 Huangdi Neijing61
 Nan Jing1
 Shang Han Lun94
 Jinkui Yaolue131
Excavated texts1
 Mawangdui1