Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Show text Edit searchSearch details:
Scope: Pre-Qin and Han Request type: Paragraph
Condition 1: Contains text "許" Matched:2384.

Section/title
Confucianism198
 Mengzi15
 Liji9
 Xunzi2
 Shuo Yuan24
 Chun Qiu Fan Lu12
 Han Shi Wai Zhuan8
 Da Dai Li Ji1
 Bai Hu Tong12
 Xin Shu5
 Xin Xu25
 Yangzi Fayan1
 Zhong Lun2
 Kongzi Jiayu14
 Qian Fu Lun8
 Lunheng32
 Fengsu Tongyi8
 Kongcongzi7
 Su Shu1
 Cai Zhong Lang Ji12
Mohism10
 Mozi10
Daoism31
 Zhuangzi24
 Liezi4
 He Guan Zi1
 Lie Xian Zhuan2
Legalism49
 Hanfeizi27
 Shenzi1
 Guanzi21
School of the Military6
 Wu Zi1
 Liu Tao4
 Wei Liao Zi1
Miscellaneous Schools48
 Huainanzi16
 Lü Shi Chun Qiu31
 Gui Gu Zi1
Histories1925
 Shiji305
 Chun Qiu Zuo Zhuan375
 Lost Book of Zhou1
 Guo Yu60
 Yanzi Chun Qiu18
 Wu Yue Chun Qiu16
 Yue Jue Shu17
 Zhan Guo Ce80
 Yan Tie Lun2
 Lie Nü Zhuan53
 Guliang Zhuan83
 Gongyang Zhuan90
 Han Shu376
 Qian Han Ji89
 Dong Guan Han Ji38
 Hou Han Shu303
 Zhushu Jinian3
 Mutianzi Zhuan8
 Yandanzi1
 Xijing Zaji7
Ancient Classics98
 Book of Poetry6
 Shang Shu2
 Yili68
 Jiaoshi Yilin18
 Shi Shuo4
Etymology3
 Shuo Wen Jie Zi2
 Ji Jiu Pian1
Chinese Medicine16
 Huangdi Neijing1
 Nan Jing2
 Shang Han Lun7
 Jinkui Yaolue6