Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Show text Edit searchSearch details:
Scope: Pre-Qin and Han Request type: Paragraph
Condition 1: Contains text "豹" Matched:595.
The search term "豹" corresponds to an entry in the CTP dictionary. You may also wish to search for the following:[More information]
豹 : Same as 「魯叔孫穆子」: [人名] [Name of a person]To find more occurrences, include all coextensive terms (穆叔 魯叔孫穆子 魯叔孫豹 叔孫穆子 叔孫豹).

Section/title
Confucianism66
 The Analects1
 Mengzi2
 Liji5
 Xunzi1
 Shuo Yuan18
 Han Shi Wai Zhuan2
 Da Dai Li Ji2
 Bai Hu Tong2
 Xin Xu3
 Yangzi Fayan3
 Zhong Lun6
 Kongzi Jiayu3
 Qian Fu Lun1
 Lunheng8
 Tai Xuan Jing2
 Fengsu Tongyi4
 Kongcongzi1
 Du Duan1
 Cai Zhong Lang Ji1
Daoism8
 Zhuangzi5
 Liezi1
 Wenzi1
 Wen Shi Zhen Jing1
Legalism34
 Hanfeizi18
 Shang Jun Shu1
 Jian Zhu Ke Shu1
 Guanzi14
School of the Military1
 Liu Tao1
Miscellaneous Schools30
 Huainanzi26
 Lü Shi Chun Qiu4
Histories376
 Shiji106
 Chun Qiu Zuo Zhuan57
 Lost Book of Zhou8
 Guo Yu10
 Yanzi Chun Qiu1
 Wu Yue Chun Qiu1
 Zhan Guo Ce7
 Yan Tie Lun2
 Lie Nü Zhuan1
 Guliang Zhuan18
 Gongyang Zhuan20
 Han Shu74
 Qian Han Ji16
 Dong Guan Han Ji13
 Hou Han Shu37
 Mutianzi Zhuan5
Ancient Classics64
 Book of Poetry4
 Book of Changes2
 The Rites of Zhou2
 Chu Ci8
 Yili1
 Shan Hai Jing32
 Jiaoshi Yilin14
 Jingshi Yizhuan1
Etymology14
 Shuo Wen Jie Zi8
 Er Ya4
 Ji Jiu Pian2
Chinese Medicine2
 Huangdi Neijing2