Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《愛日》

Library Resources
1 愛日:
國之所以為國者,以有民也;民之所以為民者,以有穀也;穀之所以豐殖者,以有人功也;功之所以能建者,以日力也。治國之日舒以長,故其民閒暇而力有餘;亂國之日促以短,故其民困務而力不足。

2 愛日:
所謂治國之日舒以長者,非謁羲和而令安行也,又非能增分度而益漏刻也。乃君明察而百官治,下循正而得其所,則民安靜而力有餘,故視日長也。所謂亂國之日促以短者,非謁羲和而令疾驅也,又非能減分度而損漏刻也。乃君不明則百官亂而姦宄興,法令鬻而役賦繁,則希民困於吏政,仕者窮於典禮,冤民就獄乃得直,烈士交私乃見保,姦臣肆心於上,亂化流行於下,君子載質而車馳,細民懷財而趨走,故視日短也。

3 愛日:
》云:「王事靡盬,不遑將父。」言在古閒暇而得行孝,今迫促不得養也。孔子稱庶則富之,既富則教之。是禮義生於富足,盜竊起於貧窮,富貴生於寬暇,貧窮起於無日。聖人深知力者乃民之本也而國之基,故務省役而為民愛日。是以堯敕羲和,「欽若昊天,敬授民時」;邵伯訟不忍煩民,聽斷棠下,能興時雍而致刑錯。

4 愛日:
今則不然。萬官撓民,令長自衒,百姓廢桑而趨府庭者,非朝晡不得通,非意氣不得見,訟不訟輒連月日,舉室釋作,以相瞻視,辭人之家,輒請鄰里應對送餉,比事訖,竟亡一歲功,則天下獨有受其飢者矣,而品人俗士之司典者,曾不覺也。郡縣既加冤枉,州司不治,今破家活,達詣公府。公府不能昭察真偽,則但欲罷之以久困之資,故猥說一科,令此注百日,乃為移書,其不滿百日,輒更造數,甚違邵伯訟棠之義。此所謂誦《》三百,授之以政,不達,雖多亦奚以為者也。

5 愛日:
孔子曰:「聽訟,吾猶人也。」從此觀之,中材以上,皆議曲直之辯,刑法之理可;鄉亭部吏,足以斷決,使無怨言。然所以不者,蓋有故焉。

6 愛日:
《傳》曰:「惡直醜正,實繁有徒。」夫直者真正而不撓志,無恩於吏。怨家務主者結以貨財,故鄉亭與之為排直家,後反覆時吏坐之,故共枉之於庭。以羸民與豪吏訟,其勢不如也。是故縣與部并,後有反覆,長吏坐之,故舉縣排之於郡。以一人與一縣訟,其勢不如也。故郡與縣并,後有反覆,太守坐之,故舉郡排之於州。以一人與郡訟,勢不如也。故州與郡并,而不肯治,故乃遠詣公府爾。公府不能察,而苟欲以錢刀課之,則貧弱少貨者終無已曠旬滿祈。豪富饒錢者取客使往,可盈千日,非徒百也。治訟若此,為務助豪猾而鎮貧弱也,何冤之能治?

7 愛日:
非獨鄉部辭訟也。武官斷獄,亦皆始見枉於小吏,終重冤於大臣。怨故未讎,輒逢赦令,不得復治,正士懷冤結而不得信,猾吏崇姦宄而不痛坐。郡縣所以易侵小民,而天下所以多飢窮也。

8 愛日:
於上天感動,降災傷穀,但以人功見事言之,今自三府以下,至于縣道鄉亭,及從事督郵,有典之司,民廢農桑而守之,辭訟告訴,及以官事應對吏者,一人之,日廢十萬人,人復下計之,一人有事,二人獲餉,是為日三十萬人離其業也。以中農率之,則是歲三百萬口受其飢也。然則盜賊何從消,太平何從作?

9 愛日:
孝明皇帝嘗問:「今旦何得無上書者?」左右對曰:「反支故。」帝曰:「民既廢農遠來詣闕,而復使避反支,是則又奪其日而冤之也。」乃敕公車受章,無避反支。上明聖主為民愛日如此,而有司輕奪民時如彼,蓋所謂有君無臣,有主無佐,元首聰明,股肱怠惰者也。《》曰:「國既卒斬,何用不監!」傷三公居人尊位,食人重祿,而曾不肯察民之盡瘁也。

10 愛日:
孔子病夫「未之得也,患不得之,既得之,患失之」者。今公卿始起州郡而致宰相,此其聰明智慮,未必闇也,患其苟先私計而後公義爾。《》云:「莫肯念亂,誰無父母!」今民力不暇,穀何以生?「百姓不足,君孰與足?」嗟哉,可無思乎!

URN: ctp:qian-fu-lun/ai-ri