Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《断讼》

Books referencing 《断讼》 Library Resources
1 断讼:
五代不同礼,三家不同教,非其苟相反也,盖世推移而俗化异也。俗化异则乱原殊,故三家符世,皆革定法。高祖制三章之约,孝文除克肤之刑,是故自非杀伤盗赃,文罪之法,轻重无常,各随时宜,要取足用劝善消恶而已。

2 断讼:
夫制法之意,若为藩篱沟壍以有防矣,择禽兽之尤可数犯者,而加深厚焉。今奸宄虽众,然其原少;君事虽繁,然其守约。知其原少奸易塞,见其守约政易治。塞其原则奸宄绝,施其术则远近治。

3 断讼:
今一岁断狱,虽以万计,然辞讼之辩,鬭贼之发,乡部之治,狱官之治者,其状一也。本皆起民不诚信,而数相欺绐也。“舜勑龙以谗说殄行,震惊朕师”,乃自上古患之矣。故先慎己唯舌,以元示民。孔子曰:“乱之所生也,则言语以为阶。”“小人不耻不仁,不畏不义。”脉脉规规,常怀奸唯,昧冒前利,不顾廉耻,苟且中,后则榆解奴抵,以致祸变者,比屈是也。

4 断讼:
非唯细民为然,自封王侯贵戚豪富,尤多有之。假举骄奢,以作淫侈,高负千万,不肯偿责。小民守门号哭啼呼,曾无怵惕惭怍哀矜之意。苟崇聚酒徒无行之人,传空引满,啁啾骂詈,昼夜鄂鄂,慢游是好。或殴击责主,人于死亡,群盗攻剽,劫人无异。虽会赦赎,不当复得在选辟之科,而州司公府反争取之。且观诸敢妄骄奢而作大责者,必非救饥寒而解困急,振贫穷而行礼义者也,咸以崇骄奢而奉淫湎尔。

5 断讼:
《春秋》之义,责知诛率。孝文皇帝至寡动,欲任德,然河阳侯陈信坐负六日免国。孝武仁明,周阳侯田彭祖坐当轵侯宅而不与免国,黎阳侯邵延坐不出持马,身斩国除。二帝岂乐以钱财之故而伤大臣哉?乃欲绝诈欺之端,必国家法,防祸乱之原,以利民也。故一人伏正罪而万家蒙乎福者,圣主行之不疑。永平时,诸侯负责,辄有削绌之罚。此其后皆不敢负民,而世自节俭,辞讼自消矣。

6 断讼:
今诸侯贵戚,或曰勑民慎行,德义无违,制节谨度,未尝负责,身洁规避,志厉青云。或既欺负百姓,上书封祖,愿且偿责,此乃残掠官民,而还依县官也,其诬罔慢易,罪莫大焉。

7 断讼:
孝经》曰:“陈之以德义而民兴行,示之以好恶而民知禁。”今欲变巧伪以崇美化,息辞讼以闲官事者,莫若表显有行,痛诛无状,导文武之法,明诡诈之信。

8 断讼:
今侯王贵戚不得浸广,奸宄遂多。岂谓每有争鬭辞讼,妇女必致此乎?亦以传见。凡诸祸根不早断绝,则或转而滋蔓,人若斯邪。是故原官察之所以务念,臣主之所以忧劳者,其本皆乡亭之所治者,太半诈欺之所生也。故曰:知其原少则奸易塞也,见其守约则政易持也。

9 断讼:
或妇人之行,贵令鲜洁,今以适矣,无颜复入甲门,县官原之,故令使留所既入家。必未昭乱之本原,不惟贞洁所生者之言也。贞女不二心以数变,故有匪石之诗;不枉行以遗忧,故美归宁之志。一许不改,盖所以长贞洁而宁父兄也。其不循此而二三其德者,此本无廉耻之家,不贞专之所也。若然之人,又何丑恡?轻薄父兄,淫僻妇女,不惟义理,苟踈一德,借本治生,逃亡抵中,乎以致于刳腹芟颈灭宗之祸者,何所无之?

10 断讼:
先王因人情喜怒之所能已者,则为之立礼制而崇德让;人所可已者,则为之设法禁而明赏罚。今市卖勿相欺,婚姻无相诈,非人情之不可能者也。是故不若立义顺法,遏绝其原。初虽惭恡于一人,然其终也,长利于万世。“小惩而大戒”,此所以全小而济顽凶也。

11 断讼:
夫立法之大要,必令善人劝其德而乐其政,邪人痛其祸而悔其行。诸一女许数家,虽生十子,更百赦,勿令得蒙一还私家,则此奸绝矣。不则髡其夫妻,徙千里外剧县,乃可以毒者心而绝其后,奸乱绝则太平兴矣。

12 断讼:
又贞洁寡妇,或男女备具,财货富饶,欲守一醮之礼,成同穴之义,执节坚固,齐怀必死,终无更许之虑。遭值不仁世叔,无义兄弟,或利其娉币,或贪其财贿,或私其儿子,则强中欺嫁,处迫胁遣送,人有自缢房中,饮药车上,绝命丧躯,孤捐童孩。此犹迫胁人命自杀也。

13 断讼:
或后夫多设人客,威力胁载,守将抱执,连日乃绶,与强掠人为妻无异。妇人软弱,猥为众强所扶与执迫,幽厄连日,后虽欲复修本志,婴绢吞药。

URN: ctp:qian-fu-lun/duan-song