Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《论荣》

Library Resources
1 论荣:
所谓贤人君子者,非必高位厚禄富贵荣华之谓也,此则君子之所宜有,而非其所以为君子者也。所谓小人者,非必贫贱冻馁困辱厄穷之谓也,此则小人之所宜处,而非其所以为小人者也。

2 论荣:
奚以明之哉?夫桀、纣者,夏、殷之君王也,崇侯、恶来,天子之三公也,而犹不免于小人者,以其心行恶也。伯夷、叔齐,饿夫也,傅说胥靡,而井𦥑处虏也,然世犹以为君子者,以为志节美也。

3 论荣:
故论士苟定于志行,勿以遭命,则虽有天下不足以为重,无所用不可以为轻,处隶圉不足以为耻,抚四海不足以为荣。况乎其未能相县若此者哉?故曰:宠位不足以为尊我,而卑贱不足以卑己。

4 论荣:
夫令誉从我兴,而二命自天降之。《》云:“天实为之,谓之何哉!”故君子未必富贵,小人未必贫贱,或潜龙未用,或亢龙在天,从古以然。今观俗士之论也,以族举德,以位命贤,兹可谓得论之一体矣,而未获至论之淑真也。

5 论荣:
尧、圣父也,而丹凶傲;舜、圣子也,而叟顽恶;叔向、贤兄也,而鲋贪暴;季友、贤弟也,而庆父淫乱。论若必以族,是丹宜禅而舜宜诛,鲋宜赏而友宜夷也。论之不可必以族也若是。

6 论荣:
昔祁奚有言:“鲧殛而禹兴,管、蔡为戮,周公佑王。”故《》称“父子兄弟不相及”也。幽、厉之贵,天子也,而又富有四海。颜原之贱,匹庶也,而又冻馁屡空。论若必以位,则是两王是为世士,而二处为愚鄙也。论之不可必以位也,又若是焉。

7 论荣:
故曰:仁重而势轻,位蔑而义荣。今之论者,多此之反,而又以九族,或以所来,则亦远于获真贤矣。

8 论荣:
昔自周公不求备于一人,况乎其德义既举,乃可以宅故而弗之采乎?由余生于五狄,越象产于人蛮,而功施齐、秦,德立诸夏,令名美誉,载于图书,至今不灭。张仪、中国之人也,卫鞅、康叔之孙也,而皆谗佞反覆,交乱四海。由斯观之,人之善恶,不必世族;性之贤鄙,不必世俗。中堂生负苞,山野生兰芷。夫和氏之璧,出于璞石;随氏之珠,产于蜃蛤。《》云:“采葑采菲,无以下体。”故苟有大美可尚于世,则虽细行小瑕曷足以为累乎?

9 论荣:
是以用士不患其非国士,而患其非中;世非患无臣,而患其非贤。盖无羇縻。陈平、韩信、楚俘也,而高祖以为藩辅,实平四海,安汉室;卫青、霍去病,平阳之私人也,而武帝以为司马,实攘北狄,郡河西。唯其任也,何卑远之有?然则所难于非此士之人,非将相之世者,为其无是能而处是位,无是德而居是贵,无以我尚而不秉我势也。

URN: ctp:qian-fu-lun/lun-rong