Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《梦列》

Library Resources
1 梦列:
凡梦:有直,有象,有精,有想,有人,有感,有时,有反,有病,有性。

2 梦列:
在昔武王,邑姜方震太叔,梦帝谓己:“命尔子虞,而与之唐。”及生,手掌曰“虞”,因以为名。成王灭唐,遂以封之。此谓直应之梦也。《》云:“惟熊惟罴,男子之祥;惟虺惟蛇,女子之祥。”“众惟鱼矣,实惟丰年;旐惟旄矣,室家蓁蓁。”此谓象之梦也。孔子生于乱世,日思周公之德,夜即梦之。此谓意精之梦也。人有所思,即梦其到;有忧即梦其事。此谓记想之梦也。今事,贵人梦之即为祥,贱人梦之即为妖,君子梦之即为荣,小人梦之即为辱。此谓人位之梦也。晋文公于城濮之战,梦楚子伏己而盬其脑,是大恶也。及战,乃大胜。此谓极反之梦也。阴雨之梦,使人厌迷;阳旱之梦,使人乱离;大寒之梦,使人怨悲;大风之梦,使人飘飞。此谓感气之梦也。春梦发生,夏梦高明,秋冬梦热藏。此谓应时之梦也。阴病梦寒,阳病梦热,内病梦乱,外病梦发,百病之梦,或散或集。此谓气之梦也。人之情心,好恶不同,或以此吉,或以此凶。当各自察,常古所从。此谓性情之梦也。

3 梦列:
故先有差武者,谓之精;昼有所思,夜梦其事,乍吉乍善,凶恶不信者,谓之想;贵贱贤愚,男女长少,谓之人;风雨寒暑谓之感;五行王相谓之时,阴极即吉,阳极即凶,谓之反;观其所疾,察其所梦,谓之病;心精好恶,于事验。谓之性:凡此十者,占梦之大略也。

4 梦列:
而决吉凶者之类以多反,其故哉?岂人觉为阳,人寐为阴,阴阳之务相反故邪?此亦谓其不甚者尔。借如使梦吉事而己意大喜乐,发于心精,则真吉矣。梦凶事而己意大恐惧忧悲,发于心精,即真恶矣。所谓秋冬梦死伤也,吉者顺时也。虽然,财为大害尔,由弗若勿梦也。

5 梦列:
凡察梦之大体:清洁鲜好,貌坚健,竹木茂美,宫室器械新成,方正开通,光明温和,升上向兴之象皆为吉喜,谋从事成。诸臭污腐烂,枯槁绝雾,倾倚徵邪,劓刖不安,闭塞幽昧,解落坠下向衰之象皆为,计谋不从,举事不成。妖孽怪异,可憎可恶之事皆为忧。图画䘏胎,刻镂非真,瓦器虚空,皆为见欺绐。倡优俳儛,侯小儿所戏弄之象,皆为观笑。此其大部也。

6 梦列:
梦或甚显而无占,或甚微而有应,何也?曰:本所谓之梦者,困不了察之称,而懵愦冒名也。故亦不专信以断事。人对计事,起而行之,尚有不从,况于忘忽杂梦,亦可必乎?唯其时有精诚之所感薄,神灵之所告者,乃有占尔。

7 梦列:
是故君子之异梦,非妄而已也,必有事故焉。小人之异梦,非桀而已也,时有真祥焉。是以武丁梦获圣而得傅说,二世梦白虎而其封。

8 梦列:
夫奇异之梦,多有故而少无为者矣。人一寝之梦,或屡迁化,百物代至,而其主不能究道之,故占者有不中也。此非古之罪也,乃梦者过也。或言梦审矣,而说者不能连类传观,故其恶有不验也。此非书之罔,乃说之过也。是故占梦之难者,读其书为难也。

9 梦列:
夫占梦必谨其变故,审其徼候,内考情意,外考王相,即吉凶之符,善恶之效,庶可见也。

10 梦列:
且凡人道见瑞而修德者,福必成,见瑞而纵恣者,福转为祸;见妖而骄侮者,祸必成,见妖而戒惧者,祸转为福。是故大姒有吉梦,文王不敢康吉,祀于群神,然后占于明堂,并拜吉梦。修发戒惧,闻喜若忧,故能成吉以有天下。虢公梦见蓐收赐之土田,目以为有吉,因史嚚,令国贺梦。闻忧而喜,故能成凶以灭其封。

11 梦列:
》曰:“使知惧,又明于忧患与故。”凡有异梦感心,以及人之吉凶,相之气色,无问善恶,常恐惧修省,以德迎之,乃其逢吉,“天禄永终”。

URN: ctp:qian-fu-lun/meng-lie