Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《潛歎》

Library Resources
1 潛歎:
凡有國之君者,未嘗不欲治也,而治不世見者,所任不賢故也。世未嘗無賢也,而賢不得用者,群臣妬也。主有索賢之心,而無得賢之術,臣有進賢之名,而無進賢之實,此以人君孤危於上,而道猶抑於下也。

2 潛歎:
夫國君之所以致治者公也,公法行則軓亂絕,佞臣之所以便身者私也,私術用則公法奪。列士所以建節者義也,正節立則醜類代。此姦臣亂吏無法之徒,所謂日夜杜塞賢君義士之間,咸使不相得者也。夫賢者之為人臣,不損君以奉佞,不阿眾以取容,不惰公以聽私,不撓法以吐剛,其明能照姦,而義不比黨。是以范武歸晉而國姦逃,華元反朝而魚氏亡。故正義之士與邪枉之人不兩立之。夫人君之取士也,不能參聽民氓,斷之聰明,反徒信亂臣之說,獨用污吏之言,此所謂與仇遷使,令囚擇吏者也。

3 潛歎:
》云:「謀及乃心,謀及庶人。」孔子曰:「眾好之,必察焉;眾惡之,必察焉。」故聖人之施舍也,不必任眾,亦不必專己,必察彼己之為,而度之以義,或舍人取己,故舉無遺失而政無廢滅也。或君則不然,己有所愛,則因以斷正,不稽於眾,不謀於心,苟眩於愛,唯言是從,此政之所以敗亂,而士之所以放佚者也。

4 潛歎:
昔紂好色,九侯聞之,乃獻厥女。紂則大喜,以為天下之麗莫若此也,以問妲己,妲己懼進御而奪己愛也,乃偽俯而泣曰:「君王年即耆邪?明既衰邪?何貌惡之若此而覆謂之好也?」紂於是渝而以為惡。妲己恐天下之愈進美女者,因白「九侯之不道也,乃欲以此惑君王也。王而弗誅,何以革後?」紂則大怒,遂脯厥女而烹九侯。自此之後,天下之有美女者,乃皆重室晝閉,唯恐紂之聞也。趙高專秦,將殺二世,乃先示權於眾,獻鹿於君,以為駿馬。二世占之曰:「鹿。」高曰:「馬也。」二世收目獨視曰:「丞相誤邪!此鹿也。」高終對以馬。問於朝臣,朝臣或助二世而非高。高因白二世:「此皆阿主惑上,不忠莫大。」乃盡殺之。自此之後,莫敢正諫,而高遂殺二世於望夷,竟以亡。

5 潛歎:
夫好之與惡放於目,而鹿之與馬者著於形者也,已又定矣。還至讒,如臣妾之餝偽言而作辭也,則君王失己心,而人物喪我體矣。況乎逢幽隱囚人,而待校其信,不若察妖女之留意也;其辨賢不肖也,必若辨鹿馬之審固也。此二物者,皆得進見於朝堂,暴質於心臣矣。及歡愛、苟媚、佞說、巧辯之惑君也,猶炫燿君目,變奪君心,便以好醜,以鹿為馬,而況於郊野之賢,闕外之士,未嘗得見者乎?

6 潛歎:
夫在位者之好蔽賢而務進黨也,自古而然。昔唐堯之大聖也,聰明宣昭;虞舜之大聖也,德音發聞。堯為天子,求索賢人,訪於群后,群后不肯薦舜而反稱共、鯀之徒,賴堯之聖,後乃舉舜而放四子。夫以古聖之質也,堯聰之明也,舜德之彰也,君明不可欺,德彰不可蔽也。質鮮為佞,而位者尚直若彼。今夫列士之行,其不及堯、舜乎達矣,而俗之荒唐,世法滋彰。然則求賢之君,哀民之士,其相合也,亦必不幾矣。文王游畋,遇姜尚于渭濱,察言觀志,而見其心,不諮左右,不諏群臣,遂載反歸,委之以政,用能造周。故堯參鄉黨以得舜,文王參己以得呂尚,豈若殷辛、秦政,既得賢人,反決滯於讎,誅殺正直,而進任姦臣之黨哉?

7 潛歎:
是以明聖之君於正道也,不專驅於貴寵,惑於嬖媚,不棄踈遠,不輕幼賤,又參而任之。故有周之制也,天子聽政,使三公至於列士獻典,良史獻書,師箴,瞍賦,矇誦,百工諫,庶人傳語,近臣盡規,親戚補察,瞽叟教誨,耆艾脩之,而後王斟酌焉,是以事行而無敗也。

8 潛歎:
末世則不然,徒信貴人驕妬之議,獨用苟媚蠱惑之言,行豊禮者蒙愆咎,論德義者見尤惡,於是諛臣又從以詆訾之法,被以議上之刑,此賢士之始困也。夫詆訾之法者,伐賢之斧也,而驕妬者,噬賢之狗也。人君內秉伐賢之斧,權噬賢之狗,而外招賢,欲其至也,不亦悲乎!

URN: ctp:qian-fu-lun/qian-tan