Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《三式》

Library Resources
1 三式:
高祖定漢,與群臣約,自非劉氏不得王,非有武功不得侯。孝文皇帝始封外祖,因為典式,行之至今。孝武皇帝封爵丞相,以襃有德,後亦承之,建武乃絕。

2 三式:
傳記所載,稷、契、伯夷、皋陶、伯翳,日受封土。周宣王時,輔相大臣,以德佐治,亦獲有國。故尹吉甫作封頌二篇,其《》曰:「亹亹申伯,王纘之事,于邑于謝,南國于二式。」又曰:「四牡彭彭,八鸞鏘鏘。王命仲山甫,城彼東方。」此言申伯、山甫文德致昇平,而王封以樂土,賜以盛服也。

3 三式:
》曰:「鼎折足,覆公餗,其刑渥。凶。」此言公不勝任,則有渥刑也。是故三公在三載之後,宜明考績黜刺,簡練其材。其有稷、契、伯夷、申伯、仲山甫致治之效者,封以列侯,令受南土八蠻之賜。其尸祿素餐,無進治之效、無忠善之言者,使從渥刑。是則所謂明德慎罰,而簡練能否之術也。誠如此,則三公競思其職,而百寮爭竭其忠矣。

4 三式:
先王之制,繼體立諸侯,以象賢也。子孫雖有食舊德之義,然封疆立國,不為諸侯,張官置吏,不為大夫,必有功於民,乃得保位,故有考績黜刺九錫三削之義。《》云:「彼君子兮,不素餐兮。」由此觀之,未有得以無功而祿者也。當今列侯,率皆襲先人之爵,因祖考之位,其身無功於漢,無德於民,專國南面,臥食重祿,下殫百姓,富有國家,此素餐之甚者也。孝武皇帝患其如此,乃令酎金以黜之,而益多怨。

5 三式:
今列侯或有德宜子民,而道不得施;或有凶頑醜,不宜有國,而惡不上聞。且人情莫不以己為賢而效其能者,周公之戒,「不使大臣怨乎不以」。《》云:「駕彼四牡,四牡項領。」令列侯年卅以來,宜皆試補長吏墨綬以上,關內侯補黃綬,以信其志,以旌其能。其有韓侯、邵虎之德,上有功於天下,下有益於百姓,則稍遷位益土,以彰有德。其懷姦藏惡尤無狀者,削土奪國,以明好惡。

6 三式:
且夫列侯皆剖符受策,國大臣也,雖身在外,而心在王室。宜助聰明與智賢愚,以佐天子。何得坐作奢僭,驕育負責,欺枉小民,淫恣酒色,「職為亂階」,以傷風化而已乎?詔書橫選,猶乃特進,而不令列侯舉,此於主德大洽,列侯大達,非執術督責揔覽獨斷御下方也。今雖未使典始治民,然有橫選,當循王制,皆使貢士,不宜闕也。

7 三式:
是誠封三公以旌積德,誠列侯以除素餐,上合建侯之義,下合黜刺之法。賢材任職,則上下蒙福,素餐委國,位無凶人。誠如此,則諸侯必內思刺行而助國矣。今則不然,有功不賞,無德不削,甚非勸善懲惡,誘進忠賢,移風易俗之法術也。

8 三式:
昔先王撫世,選練明德,以統理民,建正封不過百,取法於震,以為賢人聰明不是過也;又欲德能優而所治纖,則職脩理而民被澤矣。今之守相,制地千里,威權勢力,盛於列侯,材明德義,未必過古,而所治逾百里,此所治多荒亂也。是故守相不可不審也。

9 三式:
昔宣皇帝興於民閒,深知之,故常嘆曰:「萬民所以安田里無憂患者,政平訟治也。與我共此者,其惟良二千石。」於是明選守相,其初除者,必躬見之,觀其志趣,以昭其能,明察其治,重其刑賞。姦宄減少、戶口增息者,賞賜金帛,爵至封侯。其耗亂無狀者,皆銜刀瀝血於市。賞重而信,罰痛而必,群臣畏勸,競思其職。故能致治安而世升平,降鳳皇而來麒麟,天人悅喜,符瑞並臻,功德茂盛,立為中宗。由此觀之,牧守大臣者,誠盛衰之本原也,不可不選練也;法令賞罰者,誠治亂之樞機也,不可不嚴行也。

10 三式:
昔仲尼有言:「政寬則民慢,慢則糾之以猛;猛則民殘,殘則施之以寬。寬以濟猛,猛以濟寬,政是以和。」今者刺史、守相,率多怠慢,違背法律,廢忽詔令,專情務利,不䘏公事。細民冤結,無所控告,下土邊遠,能詣闕者,萬無數人,其得省治,不能百一。郡縣負其如此也,故至敢延期,民日往上書。此皆太寬之所致也。

11 三式:
《噬嗑》之卦,下動上明,其《象》曰:「先王以明罰敕法。」夫積怠之俗,賞不隆則善不勸,罰不重則惡不懲。故凡欲變風改俗者,其行賞罰者也,必使足驚心破膽,民乃易視。

12 三式:
聖主誠肯明察群臣,竭精稱職有功效者,無愛金帛封侯之費;其懷姦藏惡別無狀者,圖鈇鑕鉞之決。然則良臣如王成、黃霸、龔遂、邵信臣之徒,可比郡而得也;神明瑞應,可朞年而致也。

URN: ctp:qian-fu-lun/san-shi