Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《實貢》

Library Resources
1 實貢:
國以賢興,以謟衰,君以忠安,以忌危。此古今之常論,而世所共知也。然衰國危君繼踵不絕者,豈世無忠信正直之士哉?誠苦忠信正直之道不得行爾。

2 實貢:
夫十步之間,必有茂草;十室之邑,必有俊士。賢材之生,日月相屬,未嘗乏絕。是故亂殷有三仁,小衛多君子。以漢之廣博,士民之眾多,朝廷之清明,上下之脩治,而官無直吏,位無良臣。此非今世之無賢也,乃賢者廢錮而不得達於聖主之朝爾。

3 實貢:
夫志道者少友,逐俗者多儔。是以舉世多黨而用私,競比質而行趨華。貢士者,非復依其質榦,準其材行也,直虛造空美,掃地洞說。擇能者而書之,公卿刺史掾從事,茂才孝廉且二百員。歷察其狀,德侔顏淵、卜、冉,㝡其行能,多不及中。誠使皆如狀文,則是為歲得大賢二百也。然則災異曷為飢?此非其實之效。

4 實貢:
夫說梁飯食肉,有好於面,因而不若糲粢藜烝之可食於口也。圖西施、毛嬙,可悅於心,而不若醜妻陋妾之可御於前也。虛張高譽,彊蔽疵瑕,以相誑耀,有快於耳,而不若忠選實行可任於官也。周顯拘時,故蘇秦;燕噲利虛譽,故讓子之,皆舍實聽聲,嘔哇之過也。

5 實貢:
夫聖人純,賢者駮,周公不求備,四肢不相兼,況末世乎?是故高祖所輔佐,光武所將相,不遂偽舉,不責兼行,亡秦之所棄,王莽之所捐,二祖任用以誅暴亂,成致治安。太平之世,而云無士,數開橫選,而不得直,甚可憤也!

6 實貢:
夫明君之詔也若聲,忠臣之和也當如響應,長短大小,清濁疾徐,必相和也。是故求馬問馬,求驢問驢,求鷹問鷹,求駹問駹。由此教令,則賞罰必也。

7 實貢:
夫高論而相欺,不若忠論而誠實。且攻王以石,治金以鹽,濯錦以魚,浣布以灰。夫物固有以賤治貴,以醜治好者矣。智者棄其所短而採其所長,以致其功,明君用士亦猶是也。物有所宜,不廢其材,況於人乎?

8 實貢:
夫脩身慎行,敦方正直,清廉潔白,恬淡無為,化之本也。憂君哀民,獨覩亂原,好善嫉惡,賞罰嚴明,治之材也。明君兼善而兩納之,惡行之器也,為金玉寶政之材剛鐵用。無此二寶,苟務作異以求名,詐靜以惑眾,則敗俗傷化。今世慕虛者,此謂堅白。堅白之行,明君所憎,而王制所不取。

9 實貢:
是故選賢貢士,必考覈其清素,據實而言,其有小疵,勿彊衣飾,以壯虛聲。一能之士,各貢所長,出處默語,勿彊相兼,則蕭、曹、周、韓之論,何足得矣?吳、鄧、梁、竇之徒,而致十。各以所宜,量材授任,則庶官無曠,興功可成,太平可致,麒麟可臻。

10 實貢:
且燕小,其位卑,然昭王尚能招集他國之英俊,興誅暴亂,成致治彊。今漢土之廣慱,天子尊明,而曾無一良臣,此誠不愍兆黎之愁苦,不急賢人之佐治爾。孔子曰:「未之思也,夫何遠之有?」忠良之吏誠易得也,顧聖王欲之不爾。

URN: ctp:qian-fu-lun/shi-gong