Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Show statistics Edit searchSearch details:
Scope: 高祖皇帝紀二 Request type: Paragraph
Condition 1: Contains text "息牛桃林之埜" Matched:1.
Total 1 paragraphs. Page 1 of 1.

高祖皇帝紀二

Library Resources
3 高祖皇帝... :
三年冬十月。韓信張良及曹參等破代。擒夏說。進伐趙。獲趙王歇。斬成安君陳餘。韓信之伐趙也。廣武君李左車說成安君陳餘曰。漢兵乘勝遠鬥。其鋒不可當也。臣聞千里餽糧。士有飢色。樵蘇後爨。師不宿飽。今井陘之道。車不得方軌。騎不得成列。行數百里。其勢糧食必在後。願足下假臣奇兵三萬人。從間路絕其輜重。足下深溝高壘勿與戰。彼前則不得鬥。退則不得還。野無所掠。不十日。兩將之頭可懸于麾下矣。陳餘曰。韓信兵號數萬。千里徑來襲我。亦不罷勞。今我二十萬。避而不擊。後有大者。何以距之。諸侯謂吾怯而輕來伐我。不聽。韓信使人闚之。知其不用廣武君計。乃敢進兵。未至井徑口三十里。止舍。夜半選輕騎二千人。人持一赤幟。從間道萆山而望趙軍。信戒曰。趙見我走。必空壁逐我。汝疾入。拔趙幟。立漢赤幟。乃使萬人先行。背水為陣。平旦。信建大將旗鼓出井陘口。趙開壁擊之。大戰良久。於是信耳佯不勝。偽棄旗鼓。走還水上軍。趙空壁爭漢旗鼓。逐信耳。於是二千騎馳入趙壁。皆拔趙幟。立漢赤幟二千。趙軍不能敗水上軍。乃還。見漢赤幟。大驚。以為漢皆已破趙眾矣。遂亂而走。趙將雖斬之不能禁。於是漢兵夾擊大破之。既而諸將問信曰。兵法右背山陵。前左水澤。今將軍令臣等反背水陣。何也。信曰。置之死地而後生。此兵法也。且信非得素拊循士大夫也。所謂驅市人而戰。故置之死地。既人人自為戰。即與生地皆走。尚安得而用之乎。諸將皆服。曰非所及也。信令軍中曰。生得廣武君購千金。信得之。乃東面師事之。問曰。吾欲北攻燕。東伐齊。何如。對曰。敗軍之將。不可以語勇。亡國之大夫。不可以圖存。又何問焉。信曰。向使成安君聽子之計。則信亦將為子擒矣。固問之。對曰。足下威振諸侯。名聞海內。然士卒罷勞。其實難用。今足下舉倦弊之兵。頓之燕堅城之下。情見力屈。曠日糧竭。若燕不拔。齊必距境以自彊。二國相持。則劉項之權。未有所分也。不如按甲休兵。日享士卒。大夫北首燕路。然後使一乘之使。奉咫尺之書。燕不敢不從。燕從而臨齊。齊雖有智者。亦不能為齊計也。兵法固有先聲而後實者。此之謂也。信曰善。乃發使使燕。燕聽命。於是請立張耳為趙王。以拊循趙眾。甲戌晦日有食之。十二月。九江王布及隨何至。布為楚所攻敗。故間行而來。王拒楚於成皋。與酈食其謀撓楚權。食其曰。昔湯伐桀。封其後于杞。武王伐殷。封其後于宋。秦滅六國。使無立錐之地。大王誠復六國之後。彼皆戴仰大王德義。願為大王臣妾。德義已行。南面稱伯。楚必斂衽而朝。王曰善。趨刻印。未行。張子房至。王以問之。良曰。大事去矣。漢王方食。良曰。臣請借前箸以籌之。昔湯武封桀紂之後者。度能制其死命也。今大王能制項籍之死命乎。其不可一矣。武王入殷。表商容之閭。釋箕子之囚。封比干之墓。今大王能乎。其不可二矣。發鉅橋之粟。散鹿臺之財。以賑貧窮。今大王能乎。其不可三矣。偃革為軒。倒戢干戈。示不復用武。今大王能乎。其不可四矣。休馬華山之陽。示無所為。今大王能乎。其不可五矣。息牛桃林之埜。示天下不復輸積。今大王能乎。其不可六矣。天下游士。離親戚捐墳墓。去故舊。從大王遊者。日夜望尺寸之地。今乃立六國後。遊士各歸事其主。從親戚及故舊。大王誰與取天下乎。其不可七矣。且楚唯無彊。六國復撓而從之。大王安得復臣之哉。其不可八矣。誠用此計。大事去矣。漢王輟食吐哺。罵酈生曰。豎儒幾敗乃公事。令趨銷印。

Total 1 paragraphs. Page 1 of 1.