Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Show statistics Edit searchSearch details:
Scope: 高祖皇帝紀二 Request type: Paragraph
Condition 1: Contains text "是生文帝" Matched:1.
Total 1 paragraphs. Page 1 of 1.

高祖皇帝紀二

Library Resources
2 高祖皇帝... :
二年冬十月。項羽使九江王布殺義帝于郴。陳餘既怒張耳。且怒項羽之不王己也。乃請兵于齊以伐趙。破常山。趙王張耳欲走楚。齊客有甘公者說耳曰。漢王入秦。五星從歲星於東井。其占曰當以義取天下。漢入秦可謂能義矣。楚雖彊。後終屬於漢耳。乃走漢。漢以故秦柱下史陽武人張蒼為常山太守。陳餘迎趙王歇。反之於趙。立餘為代王。餘以趙王弱乃使夏說為國相居代。餘相趙。張耳間行歸漢。漢以為成信侯。河南王韓王來降。十有一月。立舊韓王孫信為韓王。使諸將略地。若一郡降者。封萬戶侯。王使人招陳餘。陳餘曰。漢殺張耳乃從。漢乃求人類耳者送其首。餘將從漢。聞耳詐死。乃止。春正月。項羽伐齊殺田榮。齊降於楚。羽焚其城郭。殺降卒。繫虜老弱。齊復叛楚降漢。漢王立社稷於長安。施恩惠。賜人爵。蜀漢人從軍者家復租稅二歲。關中人從軍者復租一歲。人年五十已上。能善道教訓者復徭役。常以十月賜民牛酒。蕭何守關中。治櫟陽宮。定約束。轉漕給軍。專任關中事。是時沛人王陵聚黨數千人在南陽。始來從漢。項羽得陵母。漢使至楚。羽使母招陵。陵母見使者曰。為我告陵。漢王長者也。終事之無二心。因伏劍死。三月。魏王豹降。陳平因魏無知始來。陳平、陽武人也。家貧好讀書。少時嘗為里中社宰。分肉甚平均。父老善之。平曰。嗟乎。使平宰天下。亦如此肉矣。事魏王及項羽不能用。歸漢。漢王與參乘。令典護諸將。諸將皆怒曰。大王一旦得楚之亡卒。乃命監護長者。王愈益任用之。王至洛陽。新城三老董公說王曰。臣聞順德者昌。逆德者亡。兵出無名。事故不成。明其為賊。敵乃可服。項王殺義帝。是天下之賊也。夫仁者不以勇。義者不以力。若三軍之眾。為之素服。以告諸侯。而事東伐。此湯武之舉也。王善之。乃與義帝發喪。大臨三日。素縞以告諸侯。夏四月。田橫立榮子廣為齊王。橫為相。止城陽。項羽與齊戰。漢王率諸侯之師凡五十六萬人東襲楚。至外黃。彭越將三萬人歸漢。漢拜為相國。令定梁地。王遂入彭城。悉收楚美人寶貨。置酒高會。羽聞之。留其將擊齊。自以精兵三萬人歸。晨襲漢軍於濉水上。從旦至日中。殺漢士卒十餘萬人。皆入濉水。濉水為之不流。漢軍大敗。圍王三匝。會天大風。揚沙晝晦。楚軍大亂。而王得與數十騎遁去。道逢孝惠魯元公主載行。楚追急。輒推墮之。夏侯嬰嘗收載之。遂得免。而太公呂后被獲于楚。時諸侯皆復歸楚。楚進兵而西。蕭何悉發關中卒詣軍。韓信亦收餘兵。與王會擊楚于京索間。大敗之。騎將灌嬰又敗楚騎于滎陽東。故楚師不能復進。陳平為亞將。屬韓信。或曰。陳平雖美丈夫。如冠玉耳。未有所知也。平居家盜婬其嫂。在官受金。王以讓魏無知。無知曰。大王所知者行也。臣所言者能也。顧其計誠足以益國耳。又何疑。王以平為護軍中尉。盡監護諸將。諸將乃不敢言。王謂群臣曰。誰能為我說九江王令背楚。項羽必留。必留三月。我之取天下。可以萬全。有儒者隨何請使。至九江。三日不得見。何說太宰曰。今臣所言是邪。大王所欲聞。非邪。何等二十人伏斧鑕於淮南市。以明大王背漢而與楚也。太宰言之於王而見之。何曰。竊見大王之與楚。何也。王曰。寡人北面而臣事之。何曰。大王臣事楚者。以為可託國也。項王伐齊。身自負版築以為士卒先。大王宜悉舉淮南之眾。身為先鋒。乃發四千人以助楚。夫北面而臣事人者。固若是乎。漢王戰於彭城。項王未出齊也。大王宜埽淮南之眾。日夜會戰。今無一人渡淮者。垂拱而觀其孰勝。夫託國於人固若是乎。大王提空名以向楚。而欲厚自託。臣竊危之。夫楚兵雖彊。負不義之名。以其背盟約而殺義帝也。漢王收諸侯之兵。還守成皋滎陽下。獨深溝高壘。分卒守徼乘塞。楚人還兵間行。以梁地深入敵國八九百里。楚欲戰則不得。攻城則力不能。老弱轉輸千里之外。漢堅守不動。進則不得前。退則不得解。楚亦不足恃也。楚勝則諸侯自危懼而相救。夫楚之彊。適足以致天下之兵耳。臣非以淮南之眾。足以亡楚也。今大王舉兵而背攻楚。楚王必留數月。漢之取天下。可以萬全。大王不與萬全之漢。而自託於危亡之楚。臣竊惑之。布陰許之。會楚使至。方急責布發兵。何直入曰。九江王已歸漢。楚何得以令發兵。布甚愕。何因令布殺使者而起兵項羽使龍且擊淮南而身攻下邑。六月漢王歸櫟陽。引水灌廢丘。章邯自殺。壬午。立子盈為太子。赦罪人。關中大飢。米斗五千。人相食。秋八月如滎陽。使酈食其說魏王豹。豹曰。漢王侮慢人。罵詈諸侯王如奴虜耳。吾不忍復見也。食其還。王問魏大將軍誰也。曰柏直也。王曰此將其口尚乳臭。不能當韓信。騎將馮敬不能當灌嬰。步將項他不能當曹參。吾無患矣。乃以韓信為左丞相。與曹參灌嬰俱擊魏。韓信聞魏不以周叔為大將軍乃喜。遂進兵。偽陳船欲渡臨晉。魏聚伏兵以距之。信乃伏兵從下陽。以木罌缶渡軍、襲安邑。虜魏王豹。初。豹有姬曰薄姬。許負相之。當生天子。豹恃此而反。豹敗。王遂納薄姬。是生文帝

Total 1 paragraphs. Page 1 of 1.