Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Search details:
Scope: 高祖皇帝紀一 Request type: Paragraph
Condition 1: References "國家惛亂而良臣見" Matched:1.
Total 1 paragraphs. Page 1 of 1.

高祖皇帝紀一

Library Resources
3 高祖皇帝... :
漢高祖諱邦。字季。初昭靈后嘗息大澤之陂。夢與神遇。是時雷電晦冥。太上皇視之。見蛟龍臨之。遂有娠而生高祖。隆準龍顏。美須髯。左股有七十二黑子。寬仁愛人。有大智度。曾為泗水亭長。嘗從王媼武負貰酒。每飲醉留寢其家。上嘗見光怪。負等異之。輒折契棄券而不責。單父人呂公好相人。有女以為貴。避讎于沛。沛令求其女不與。及見高祖狀貌。公奇之。因以女妻焉。是為呂后。生孝惠魯元公主。嘗有老父過乞漿。相呂后孝惠魯元公主皆大貴也。及見高祖。乃大喜曰。夫人兒子。蒙君之力也。君貴不可言也。遂去不復見。高祖以亭長送徒驪山。夜行經豐西澤中。有蛇當道。拔劍斬之。遂過。後人至者。見一老嫗哭蛇曰。此白帝子也。向赤帝子遇而殺之。嫗因忽然不見。高祖亡避吏於山澤中。呂后常知其處。云高祖所在。上有赤色雲氣。占氣者山東有天子氣。秦始皇帝乃東遊。欲以厭之。秦二世胡亥元年秋七月。發閭左屯漁陽。陽城人陳勝。字涉。陽夏人吳廣。字叔。皆為屯長。行至蘄。會天大雨。度已失期。失期法當斬。遂因天下之怨謀叛。陳勝以繒為書。置魚腹中。曰陳勝王。令人賣之。士卒得魚者。故已怪之矣。又令吳廣夜於叢祠中構火作狐鳴。曰大楚興。陳勝王。眾乃大驚。遂殺其將尉。號令徒屬。稱大楚。勝為大將軍。廣為都尉。攻掠城邑。至陳。眾數萬人。勝自立為楚王。大梁人張耳陳餘諫曰。將軍出萬死之計。為天下除殘賊。今始至陳為王。是示天下私也。不如立六國後。自為樹黨。進師而西。則野無交兵。縣無守城。誅暴秦。安據咸陽。以令諸侯。天下可圖也。勝不聽。以陳人武臣為將軍。耳餘為校尉。北徇趙地。當此之時。楚將徇地者甚眾。楚兵數千。聚黨者不可勝數。以吳廣為假王。監諸將。以周文為將軍。眾十餘萬。西至戲水。蓋百二十萬矣。秦令將軍章邯。赦驪山作徒七十萬人以擊之。是時吳廣別圍滎陽。不能下。將軍田臧等謀曰。假王驕。不可與計謀。乃矯陳王命誅吳廣。進兵而西。是歲太曰再經天。占曰法為大兵。天下易王。九月沛人殺其令。高祖為沛公。蕭何為丞相。曹參周勃以中涓從。夏侯嬰樊噲為舍人。蕭何即沛主獄吏。曹參沛獄掾。嬰沛廄騶。勃以織簿為產。噲以屠狗為事。皆公之舊也。是時沛公在外黃。兵眾數百人。蕭何等欲應陳勝。故召沛公立之。收沛子弟得三千人。而項籍亦起兵會稽。籍字羽。故楚將項燕之孫也。羽初起時。年二十四。身長八尺二寸。目重瞳子。力能扛鼎。與季父項梁避讎於吳。梁好為辯說。陰有大志。吳中賢士大夫皆出梁下。梁乃與籍殺會稽太守殷通。佩其印綬。自號為會稽將。籍為裨將。徇下邳縣。張耳陳餘既至趙。說豪傑曰。秦為亂政虐刑。殘賊天下。北有長城之役。南有五嶺之戍。內外搔動。百姓罷弊。財匱力盡。重以苛法。使天下父子不相聊生。陳王奮臂為天下唱始。莫不響應。於此時不成封侯之業者。非人豪也。因天下之力。誅無道之秦。報父兄之讎。而成大業者。此壯士之一時也。皆然其言。乃收兵數萬人。遂下趙十餘城。武臣自號為武信君。進軍圍范陽。范陽人蒯通為其令徐公說武信君曰。范陽令欲以其城先下君。而君不利之。則諸守皆為金城湯池。不可攻也。君計莫若以黃屋朱輪以迎范陽令。使馳鶩乎燕趙之郊。則邊城皆喜。相率而降。此由以下阪而走丸也。武信君乃以侯迎徐公。燕趙聞之。降者三十餘城。耳餘聞諸將徇地者多畏以讒得罪。又怨陳王。不以己為將軍。陳王欲誅其家。柱國房君賜諫王曰。秦王未亡而誅趙王家。是復生一秦也。不如因賀之。令進兵擊秦。勝從之。耳餘與趙王謀曰。王王趙非楚意也。楚已誅秦。必加兵於趙。不如北徇燕地以自廣。南據大河。北有燕代。楚雖勝秦。不敢制趙。若不勝秦。必重趙。趙承秦楚之弊。可以得志於天下。乃使韓廣北徇燕地。燕人欲立廣。廣曰。母在趙不可也。燕人曰。夫以楚之強不敢害趙。趙獨安敢害將軍之家。廣乃自立為王。而趙亦歸其家。趙王略地燕界。間行為燕軍所得。囚之以求割地。趙使請王。燕輒殺之。有廝養卒請使燕軍。說燕將曰。夫張耳陳餘與武臣俱。杖馬策下趙數十城。豈樂為人臣哉。顧其勢初定。且以長幼相次。先立武臣以持趙心。今趙地已服。此二人名為求王。實欲令燕殺之。而分王其地。夫以一趙尚陵少燕。今以兩賢王立。左提右挈。而齎直義。破燕必矣。燕乃遣趙王。廝養卒為御而歸。魏人周市為陳王定魏。魏人欲立市。市曰。國家昏亂。忠臣乃見。乃請於陳王。立故魏公子咎為魏王。故齊王田氏之族儋。亦殺縣令自立為齊王。章邯敗楚軍。殺周文於邯鄲。殺田臧於敖倉。楚將皆敗。秦遂攻陳破之。

Total 1 paragraphs. Page 1 of 1.