Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Show statistics Edit searchSearch details:
Scope: 高祖皇帝紀一 Request type: Paragraph
Condition 1: Contains text "張耳令張靨陳釋召餘" Matched:1.
Total 1 paragraphs. Page 1 of 1.

高祖皇帝紀一

Library Resources
5 高祖皇帝... :
沛公三年冬十月。齊將田都叛田榮。將兵助楚。十有一月。楚師至于河上。項羽謂宋義曰。疾引兵渡河。我擊其外。趙應其內。破秦軍必矣。義曰。不然。今秦攻趙。戰勝則兵罷。我承其弊。不勝。則我鼓行而西。必舉秦矣。故不如鬥秦趙。夫擊輕銳。我不如公。坐運籌策。公不如我。因令軍中曰。猛如虎。很如羊。貪如狼。彊不可令者。皆斬。遣其子襄相齊。身送之至無鹽。飲酒高會。羽曰。將軍戮力伐秦。而久留不行。歲飢民貧。卒食半菽。軍無見糧。乃更飲酒高會。不因趙食與并擊秦。乃曰承其弊。夫以秦之彊。攻新造之趙。其勢必舉趙。趙亡而秦益彊。何弊之承。且國兵新破。王寢不安席。埽境內而屬之將軍。國家安危。在此一舉。今不卹士卒而徇私。非社稷之臣也。羽乃晨朝宋義。即入帳中。斬宋義頭以出。令軍中曰。宋義與齊王謀反。王陰令籍誅之。乃使報命於王。王以羽為大將軍。十有二月。項羽濟河。沈船破釜。燒廬舍。令人持三日糧。至則圍王離。與秦軍遇。九戰九勝。絕甬道。大破秦軍。虜王離。當此時諸侯救鉅鹿者十餘壁。莫敢進。及楚擊秦。諸侯皆從壁上望。楚戰士無不一當十。又羽呼聲動天地。諸侯軍人人莫不怖懼。於是既破秦軍。羽見諸侯上將。入轅門。膝行而前。莫敢仰視羽者。由是為諸侯上將軍。兵皆屬羽焉。於是羽威權遂振四海。初。宋義與項羽將五萬。距秦三將。當王離與羽大戰時。精兵四十萬眾。并章邯軍故也。是時枉矢西流如火。流星蛇行。若有首尾。廣長如一匹布著天。矢星墜至地即石也。枉矢所觸。天下所共伐也。凡枉矢之行。以亂平亂。項羽伐秦之應。沛公又敗秦軍于栗邑。陳餘遺章邯書曰。白起為秦將。南拔鄢郢。北坑馬服。攻城略地。不可勝計。卒賜死于杜郵。蒙恬北逐戎人。開榆中之地數千里。竟死于雲陽。何者。功多而秦不能封。因以法誅之。今將軍為將三年。所亡失以十萬數。而諸侯並起。丞相趙高專政日久。今事急。恐二世誅之。必因以法誅將軍以塞責。使人更代以免其禍。將軍居外久。多內隙。有功必死。無功亦死。且夫天亡秦。愚智皆知之。今將軍內不能直諫。外為亡國將。孤立而欲長存。豈不哀哉。章邯狐疑。陰與項羽約。未決。鉅鹿之圍。陳餘以數萬人軍在鉅鹿北。力不能救趙。張耳令張靨陳釋召餘。餘遣靨釋將五千人當秦軍。皆沒。及罷圍。耳責怒餘。餘曰。所以不進死。欲報秦也。今赴秦軍。如以肉餧虎。當何益也。耳又以為餘殺靨釋。餘怒曰。不意君之望臣深也。乃解印綬去。耳取之。遂收其軍。餘與數百人之河上漁獵。初。耳餘為刎頸交。俱隱身為里監門。餘常父事耳。由是有隙。春二月。沛公過高陽。酈食其為里監門。年六十餘。縣中謂之狂生。乃求見沛公。沛公方踞床。令兩女子洗足。食其長揖不拜。曰足下必欲舉義兵。誅無道秦。不宜距見長者。沛公輟洗謝之。食其進計曰。天下之郡。陳留當衝。四通五達之郊也。又多積粟。臣請使其令下公。即不聽。舉兵攻之。臣為內應。破陳必矣。於是沛公引兵隨而攻之。遂取陳留。號食其為廣野君。食其言弟商以為將軍。時商聚黨數千人。以兵屬焉。夏六月。沛公攻宛。韓王使張良從南陽太守呂齮保城不下。沛公欲遂西。張良曰。彊秦在前。宛兵在後。此危道也。乃圍宛。宛急。南陽太守呂齮擬自殺。其舍人陳恢。逾城出見沛公曰。宛吏懼死。皆堅守。足下盡力攻之。死傷者必眾。引兵西去。宛必隨之。足下前則失咸陽之約。後有彊宛之患。不如降之。封其守。引其甲卒而西。北城未下者。必開門而待足下矣。沛公曰善。秋七月。封南陽太守齮為殷侯。封陳恢為千戶侯。引兵而西。無不下者。軍所過不虜掠。秦民喜。章邯遂降項羽。盟于殷墟之上。立邯為雍王。置軍中。長史欣為上將。將秦降卒前行。八月。沛公攻武關。趙高殺二世以請和。求分王關中。沛公不聽。高乃立二世兄之子嬰為王。嬰立。誅滅趙高。遣兵距嶢關。張良曰。秦兵尚彊。未可輕也。願益張旗幟諸山上為疑兵。令酈食其持重寶以啗秦將。秦將果欲連和俱西。沛公欲聽之。良曰。今獨其將欲叛。士卒恐不從。從必危。不如因其懈而擊之。乃擊秦軍。大破之。遂至藍田。

Total 1 paragraphs. Page 1 of 1.