Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Search details:
Scope: 孝宣皇帝紀二 Request type: Paragraph
Condition 1: References "軍旅之後,必有凶年" Matched:1.
Total 1 paragraphs. Page 1 of 1.

孝宣皇帝紀二

Library Resources
3 孝宣皇帝... :
二年春正月。詔曰。書曰。文王作罰。刑茲無赦。今吏修身奉法。未能有稱。朕甚憫焉。其赦天下。厲精更治。二月乙丑。立皇后王氏。賜丞相已下至郎從官。錦帛各有差。王氏之先。有功於高祖。賜爵關內侯。至王皇后父奉光。上在民間時與相識。有女當適人。夫輒死。及上即位。乃納之後宮為婕妤。是時諸愛寵婕妤皆有子。上懲霍后之欲鴆太子也。以王婕妤無子有寵。乃立之。以母養太子。封父奉光為卬城候。夏五月。詔曰。吏用法式。或以心巧。析律二端。深淺不平。增辭飾非。以成其罪。奏不如實。上無由得知。或擅興徭役。飾廚傳。稱過客。越職逾法。以取名譽。二千石皆察官屬。勿用此人。今民頗被疾疫之災。其令郡國被災甚者。無出今年租。詔曰。聞古者天子之名。難知而易諱。而今百姓。多上書觸諱以犯罪。朕甚憐之。其改諱詢觸諱在令前。赦之。冬京兆尹趙廣漢有罪。腰斬。廣漢字子都。涿郡人也。坐殺人不辜。丞相按驗之。廣漢疑丞相夫人殺侍婢。以此脅丞相。丞相按之甚急。廣漢乃將吏突之丞相府。召其夫人跪堂下。收奴婢十餘人考問其事。丞相上書自陳曰妻實不殺婢。婢有過自殺耳。丞相司直劾奏廣漢。摧辱大臣。欲以劫持。奉公不道。上乃下廣漢廷尉獄。又坐殺人不辜治罪。吏民守闕號泣者數萬人。初。廣漢為京兆尹廉明。抑疆扶弱。小民得職。而吏士盡心。其盜賊姦邪。纖微皆知之。長安少年數人。會窮里空舍。謀欲劫人。語未及竟。廣漢知之。使吏捕治之。具伏。富人蘇回為郎。二人私劫質之。有頃。廣漢至。曉賊曰。釋質束手。善相遇。幸逢赦。賊驚愕即出叩頭。廣漢為跪謝曰。幸全活郎。甚厚。遂送獄。敕吏謹遇之。給酒肉。冬當斷。預為調棺斂具。皆曰死無所恨矣。廣漢嘗召湖都亭長。湖亭長西經界上。界上亭長戲曰。為我通問趙君。湖亭長至。廣漢曰。界上亭長謝我。何故不為致問。其摘姦發伏如神。皆此類也。廣漢奏令長安游徼獄秩百石。其後百石吏皆差自重。不敢枉法。京兆清正。長老稱之。以漢興京兆尹無及廣漢者。百姓追思而歌之。初為潁川太守。誅大姓首惡。郡中震慄。一切治理威名。流聞匈奴。及匈奴降言者。匈奴中皆聞廣漢。然好用新進少年。率多果敢之計。侵犯貴戚大臣。卒以此敗焉。車師王烏貴靡初和於匈奴。後降漢。又恐匈奴攻之。懼而奔烏孫。漢使者鄭吉田於渠黎。乃迎車師王妻子。傳送長安。賞賜甚厚。四夷朝會。常尊顯而示之。乃立車師太子軍宿為車師王。徙居渠黎。而吉等田車師故地。匈奴爭之。而攻漢屯田者。趙充國等議欲因匈奴衰弱。出兵擊之。丞相諫曰。臣聞救亂誅暴。謂之義兵。兵義者王。敵加於已。不得已而應之者。謂之應兵。兵應者勝。爭恨小故。不勝憤怒者。謂之忿兵。兵忿者敗。利人土地寶貨者。謂之貪兵。兵貪者破。恃國家之大。矜人民之眾。欲見威於敵者。謂之驕兵。兵驕者滅。此非但人事。乃天道也。自頃匈奴常有善意。所得漢民。輒奉歸之。未有犯於邊境。雖爭田。車師故地。不足以置意。中國今諸將軍。欲興兵入奪其地。臣愚不知此兵欲何名也。今邊境困乏。難以動兵。軍旅之後,必有凶年。言民以愁苦之氣。傷陰陽之和也。兵出雖勝。必有後憂。今郡國守相。率多不精選。風俗尤薄。水旱不時。郡國盜賊繁多。今左右不憂。乃欲發兵報纖微之忿於遠夷。此乃所謂季孫之憂。不在顓臾。而在蕭牆之內也。上乃棄車師之地。丞相又奏言古有羲和之官。以承四時之節。以敬授民事。人君動靜。奉順陰陽。則和氣應而災害不生。自高皇帝時。有主四時之官。臣願陛下選用明經通知陰陽者四人。各主一事。明言所職。以順陰陽。上從之。丞相敕掾吏案事郡國。若休告還府。輒白四方得失異聞。盜賊災變。輒奏言之。以廣視聽。是歲烏孫昆彌上書。願以漢外孫楚公主子元貴靡為嗣。得復尚漢公主。上以楚公主弟子相夫妻之。送至燉煌。聞烏孫昆彌死。元貴靡不得立。乃還。答公主侍者馮嫽。常持節為漢公主使外國。外國敬信之。號曰馮夫人。上乃徵馮夫人問烏孫狀。而遣謁者送馮夫人軺車持節。詔昆彌烏孫就居。以為小昆彌。而立元貴靡為大昆彌。兩昆彌之號。自此始也。

Total 1 paragraphs. Page 1 of 1.