Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

Work information for 《孝經》 (ctp:work:xiao-jing)

DynastyAuthorTitleBase textTranscription (URN)Notes
戰國孝經武英殿十三經注疏ctp:xiao-jingRepresentative text of this work.
李隆基(唐玄宗)孝經四部叢刊初編ctp:wb782894

Related by title

DynastyAuthorTitle
王德表孝經
明皇孝經注疏
鄭氏女孝經
唐玄宗 注、邢昺 疏、阮元 挍、盧宣旬 定孝經注疏
唐玄宗、孝經註疏
邢昺疏孝經注疏
南宋古文孝經
王守仁孝經大義
呂維祺孝經大全
呂維祺孝經或問
黃道周孝經集傳
虞淳熙孝經集靈
葉方藹御定孝經衍義
冉覲祖孝經詳說
趙起蛟孝經集解
岡本監輔孝經頌義
李之素孝經內外傳
馬國翰 輯玉函山房輯佚書卷三十一~卷四十:經編樂類、春秋類、孝經類
丁晏孝經述註
陳澧孝經紀事
阮福孝經義疏補
桂文燦孝經集證
曹元弼撰孝經學
北宋孝經注疏
論語隱義、逸論語、孝經傳、孝經註、孝經內事、孝經述義
應是讀孝經
較正音釋孝經正文
凌氏四書+孝經鄭注+孝經鄭氏解輯
孔安國古文孝經孔氏傳
熊兆古文孝經朱子訂定刊誤集講
李鳳彩孔子文昌孝經合刻
孝經直解
孝經章義、讀學庸筆記
方宗誠孝經章義、讀學中庸筆記
任啓運孝經章句_孝經本義
竇容邃孝經管窺
田中正義孝經纂註校本
曹庭楝孝經通釋
東漢鄭氏孝經鄭氏注附釋疏
皮錫瑞孝經鄭注疏
余時英、謝瀹孝經集義
黄道周、張天維孝經集傳
簡朝亮孝經集注述疏
楊國楨孝經音訓、爾雅音訓
吳之騄孝經類解
冉覲祖孝經詳說
橋本彰美孝經諺解
孝經讀本
賀長齡孝經述
朱子孝經刊誤
朱子孝經刊誤
孝經刊誤.駁五經異義.駁五經異義補遺
毛奇齡孝經問
江元祚孝經大全
孝經孔氏傳.附宋本古文孝經.孝經鄭注
趙長庚孝經存解
葉繩翥孝經孝翔學
吳澄孝經定本
孫念劬孝經彙纂
汪紱孝經或問
司馬光孝經指解
北宋邢昺孝經正義
李之素孝經正文
鍾謙鈞孝經注疏
吳隆元孝經三本管窺
朱軾註孝經_孝經疑問
世宗御纂孝經集註
蔣赫德御定孝經注
文帝孝經
易學濫觴.易學濫觴.禮記集說辨疑.中庸傳.集孝經鄭注.六藝論
李盛鐸 春秋平議、孝經徵文
朱申晦庵先生所定古文孝經句解_孝經宗旨

Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2024. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.