Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《海內東經》

Library Resources
1 海內東經:
海內東北陬以南者。

2 海內東經:
鉅燕在東北陬。

3 海內東經:
國在流沙中者埻端、璽㬇,在崑崙墟東南。一曰海內之郡,不為郡縣,在流沙中。

4 海內東經:
國在流沙外者,大夏、豎沙、居繇、月支之國。

5 海內東經:
西胡白玉山,在大夏東,蒼梧在白玉山西南,皆在流沙西,崑崙墟東南。崑崙山在西胡西,皆在西北。

6 海內東經:
雷澤中有雷神,龍身而人頭,鼓其腹。在吳西。

7 海內東經:
都州在海中。一曰郁州。

8 海內東經:
琅瑘臺在渤海間,琅瑘之東。其北有山。一曰在海間。

9 海內東經:
韓鴈在海中,都州南。

10 海內東經:
始鳩在海中,轅厲南。

11 海內東經:
會稽山在大楚南。

12 海內東經:
岷三江:首…大江出汶山,北江出曼山,南江出高山。高山在城都西。入海,在長州南。浙江出三天子都,在其東。在閩西北,入海,餘暨南。廬江出三天子都,入江,彭澤西。一曰天子鄣。淮水出餘山,餘山在朝陽東,義鄉西,入海,淮浦北。湘水出舜葬東南陬,西環之。入洞庭下。一曰東南西澤。漢水出鮒魚之山,帝顓頊葬于陽,九嬪葬于陰,四蛇衛之。濛水出漢陽西,入江,聶陽西。溫水出崆峒,崆峒山在臨汾南,入河,華陽北。潁水出少室,少室山在雍氏南,入淮西鄢北。一曰緱氏。汝水出天息山,在梁勉鄉西南,入淮極西北。一曰淮在期思北。涇水出長城北山,山在郁郅長垣北,北入渭,戲北。渭水出鳥鼠同穴山,東注河,入華陰北。白水出蜀,而東南注江,入江州城下。沅水山出象郡鐔城西,入東注江,入下雋西,合洞庭中。贛水出聶都東山,東北注江,入彭澤西。泗水出吳東北而南,西南過湖陵西,而東南注東海,入淮陰北。鬱水出象郡,而西南注南海,入須陵東南。肄水出臨晉西南,而東南注海,入番禺西。潢水出桂陽西北山,東南注肄水,入敦浦西。洛水出洛西山,東北注河,入成皋之西。汾水出上窳北,而西南注河,入皮氏南。沁水出井陘山東,東南注河,入懷東南。濟水出共山南東丘,絕鉅鹿澤,注渤海,入齊琅槐東北。潦水出衛皋東,東南注渤海,入潦陽。虖沱水出晉陽城南,而西至陽曲北,而東注渤海,入越章武北。漳水出山陽東,東注渤海,入章武南。

13 海內東經:
建平元年四月丙戌,待詔太常屬臣望校治,侍中光祿勳臣龔、侍中奉車都尉光祿大夫臣秀領主省。

URN: ctp:shan-hai-jing/hai-nei-dong-jing