Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《海內南經》

Library Resources
1 海內南經:
海內東南陬以西者。

2 海內南經:
甌居海中。閩在海中,其西北有山。一曰閩中山在海中。

3 海內南經:
天子鄣山在閩西海北。一曰在海中。

4 海內南經:
桂林八樹在番隅東。

5 海內南經:
伯慮國、離耳國、彫題國、北朐國皆在鬱水南。鬱水出湘陵、南山。一曰相慮。

6 海內南經:
梟陽國在北朐之西,其為人人面長唇,黑身有毛,反踵,見人笑亦笑,左手操管。

7 海內南經:
兕在舜葬東,湘水南,其狀如牛,蒼黑,一角。

8 海內南經:
蒼梧之山,帝舜葬于陽,帝丹朱葬于陰。

9 海內南經:
氾林方三百里,在狌狌東。

10 海內南經:
狌狌知人名,其為獸如豕而人面,在舜葬西。

11 海內南經:
狌狌西北有犀牛,其狀如牛而黑。

12 海內南經:
夏后啟之臣曰孟涂,是司神于巴,人請訟于孟涂之所,其衣有血者乃執之,是請生。居山上,在丹山西。丹山在丹陽南,丹陽居屬也。

13 海內南經:
窫窳龍首,居弱水中,在狌狌知人名之西,其狀如龍首,食人。

14 海內南經:
有木,其狀如牛,引之有皮,若纓、黃蛇。其葉如羅,其實如欒,其木若蓲,其名曰建木,在窫窳西弱水上。

15 海內南經:
氐人國在建木西,其為人人面而魚身,無足。

16 海內南經:
巴蛇食象,三歲而出其骨,君子服之,無心腹之疾。其為蛇青黃赤黑。一曰黑蛇青首,在犀牛西。

17 海內南經:
旄馬,其狀如馬,四節有毛。在巴蛇西北,高山南。

18 海內南經:
匈奴、開題之國、列人之國並在西北。

URN: ctp:shan-hai-jing/hai-nei-nan-jing