Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《海内南经》

Library Resources
1 海内南经:
海内东南陬以西者。

2 海内南经:
瓯居海中。闽在海中,其西北有山。一曰闽中山在海中。

3 海内南经:
天子鄣山在闽西海北。一曰在海中。

4 海内南经:
桂林八树在番隅东。

5 海内南经:
伯虑国、离耳国、雕题国、北朐国皆在郁水南。郁水出湘陵、南山。一曰相虑。

6 海内南经:
枭阳国在北朐之西,其为人人面长唇,黑身有毛,反踵,见人笑亦笑,左手操管。

7 海内南经:
兕在舜葬东,湘水南,其状如牛,苍黑,一角。

8 海内南经:
苍梧之山,帝舜葬于阳,帝丹朱葬于阴。

9 海内南经:
泛林方三百里,在狌狌东。

10 海内南经:
狌狌知人名,其为兽如豕而人面,在舜葬西。

11 海内南经:
狌狌西北有犀牛,其状如牛而黑。

12 海内南经:
夏后启之臣曰孟涂,是司神于巴,人请讼于孟涂之所,其衣有血者乃执之,是请生。居山上,在丹山西。丹山在丹阳南,丹阳居属也。

13 海内南经:
窫窳龙首,居弱水中,在狌狌知人名之西,其状如龙首,食人。

14 海内南经:
有木,其状如牛,引之有皮,若缨、黄蛇。其叶如罗,其实如栾,其木若蓲,其名曰建木,在窫窳西弱水上。

15 海内南经:
氐人国在建木西,其为人人面而鱼身,无足。

16 海内南经:
巴蛇食象,三岁而出其骨,君子服之,无心腹之疾。其为蛇青黄赤黑。一曰黑蛇青首,在犀牛西。

17 海内南经:
旄马,其状如马,四节有毛。在巴蛇西北,高山南。

18 海内南经:
匈奴、开题之国、列人之国并在西北。

URN: ctp:shan-hai-jing/hai-nei-nan-jing