Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《海內西經》

Library Resources
1 海內西經:
海內西南陬以北者。

2 海內西經:
貳負之臣曰危,危與貳負殺窫窳。帝乃梏之䟽屬之山,桎其右足,反縛兩手與髮,繫之山上木。在開題西北。

3 海內西經:
大澤方百里,群鳥所生及所解。在鴈門北。

4 海內西經:
鴈門山,鴈出其間,在高柳北。

5 海內西經:
高柳在代北。

6 海內西經:
后稷之葬,山水環之,在氐國西。

7 海內西經:
流黃酆氏之國,中方三百里。有塗四方,中有山。在后稷葬西。

8 海內西經:
流沙出鍾山,西行又南行崑崙之墟,西南入海黑水之山。

9 海內西經:
東胡在大澤東。

10 海內西經:
夷人在東胡東。

11 海內西經:
貊國在漢水東北。地近于燕,滅之。

12 海內西經:
孟鳥在貊國東北,其鳥文赤、黃、青、東鄉。

13 海內西經:
海內崑崙之墟,在西北,帝之下都。崑崙之墟,方八百里,高萬仞。上有木禾,長五尋,大五圍。面有九井,以玉為檻。面有九門,門有開明獸守之,百神之所在。在八隅之巖,赤水之際,非仁羿莫能上岡之巖。

14 海內西經:
赤水出東南隅,以行其東北。西南流注南海厭火東。

15 海內西經:
河水出東北隅,以行其北,西南又入渤海,又出海外,即西而北,入禹所導積石山。

16 海內西經:
洋水、黑水出西北隅,以東,東行,又東北,南入海,羽民南。

17 海內西經:
弱水、青水出西南隅,以東,又北,又西南,過畢方鳥東。

18 海內西經:
崑崙南淵深三百仞。開明獸身大類虎而九首,皆人面,東嚮立崑崙上。

19 海內西經:
開明西有鳳凰、鸞鳥,皆戴蛇踐蛇,膺有赤蛇。

20 海內西經:
開明北有視肉、珠樹、文玉樹、玗琪樹、不死樹。鳳凰、鸞鳥皆載瞂。又有離朱、木禾、柏樹、甘水、聖木、曼兌,一曰挺木牙交。

21 海內西經:
開明東有巫彭、巫抵、巫陽、巫履、巫凡、巫相,夾窫窳之尸,皆操不死之藥以距之。窫窳者,蛇身人面,貳負臣所殺也。

22 海內西經:
服常樹,其上有三頭人,伺琅玕樹。

23 海內西經:
開明南有樹鳥,六首;蛟、蝮、蛇、蜼、豹、鳥秩樹,於表池樹木,誦鳥、鶽、視肉。

URN: ctp:shan-hai-jing/hai-nei-xi-jing