Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《海内西经》

Library Resources
1 海内西经:
海内西南陬以北者。

2 海内西经:
贰负之臣曰危,危与贰负杀窫窳。帝乃梏之䟽属之山,桎其右足,反缚两手与发,系之山上木。在开题西北。

3 海内西经:
大泽方百里,群鸟所生及所解。在雁门北。

4 海内西经:
雁门山,雁出其间,在高柳北。

5 海内西经:
高柳在代北。

6 海内西经:
后稷之葬,山水环之,在氐国西。

7 海内西经:
流黄酆氏之国,中方三百里。有涂四方,中有山。在后稷葬西。

8 海内西经:
流沙出锺山,西行又南行昆仑之墟,西南入海黑水之山。

9 海内西经:
东胡在大泽东。

10 海内西经:
夷人在东胡东。

11 海内西经:
貊国在汉水东北。地近于燕,灭之。

12 海内西经:
孟鸟在貊国东北,其鸟文赤、黄、青、东乡。

13 海内西经:
海内昆仑之墟,在西北,帝之下都。昆仑之墟,方八百里,高万仞。上有木禾,长五寻,大五围。面有九井,以玉为槛。面有九门,门有开明兽守之,百神之所在。在八隅之岩,赤水之际,非仁羿莫能上冈之岩。

14 海内西经:
赤水出东南隅,以行其东北。西南流注南海厌火东。

15 海内西经:
河水出东北隅,以行其北,西南又入渤海,又出海外,即西而北,入禹所导积石山。

16 海内西经:
洋水、黑水出西北隅,以东,东行,又东北,南入海,羽民南。

17 海内西经:
弱水、青水出西南隅,以东,又北,又西南,过毕方鸟东。

18 海内西经:
昆仑南渊深三百仞。开明兽身大类虎而九首,皆人面,东向立昆仑上。

19 海内西经:
开明西有凤凰、鸾鸟,皆戴蛇践蛇,膺有赤蛇。

20 海内西经:
开明北有视肉、珠树、文玉树、玗琪树、不死树。凤凰、鸾鸟皆载瞂。又有离朱、木禾、柏树、甘水、圣木、曼兑,一曰挺木牙交。

21 海内西经:
开明东有巫彭、巫抵、巫阳、巫履、巫凡、巫相,夹窫窳之尸,皆操不死之药以距之。窫窳者,蛇身人面,贰负臣所杀也。

22 海内西经:
服常树,其上有三头人,伺琅玕树。

23 海内西经:
开明南有树鸟,六首;蛟、蝮、蛇、蜼、豹、鸟秩树,于表池树木,诵鸟、鶽、视肉。

URN: ctp:shan-hai-jing/hai-nei-xi-jing