Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《海外北经》

Library Resources
1 海外北经:
海外自东北陬至西北陬者。

2 海外北经:
无𦜹之国在长股东,为人无𦜹。

3 海外北经:
锺山之神,名曰烛阴,视为昼,暝为夜,吹为冬,呼为夏,不饮,不食,不息,息为风,身长千里。在无𦜹之东。其为物,人面蛇身,赤色,居锺山下。

4 海外北经:
目国在其东,一目中其面而居。一曰有手足。

5 海外北经:
柔利国在一目东,为人一手一足,反膝,曲足居上。一云留利之国,人足反折。

6 海外北经:
共工之臣曰相柳氏,九首,以食于九山。相柳之所抵,厥为泽溪。禹杀相柳,其血腥,不可以树五谷种。禹厥之,三仞三沮,乃以为众帝之台。在昆仑之北,柔利之东。相柳者,九首人面,蛇身而青。不敢北射,畏共工之台。台在其东,台四方,隅有一蛇,虎色,首冲南方。

7 海外北经:
深目国在其东,为人举一手一目,在共工台东。

8 海外北经:
无肠之国在深目东,其为人长而无肠。

9 海外北经:
聂耳之国在无肠国东,使两文虎,为人两手聂其耳。县居海水中,及水所出入奇物。两虎在其东。

10 海外北经:
夸父与日逐走,入日。渴,欲得饮,饮于河渭;河渭不足,北饮大泽。未至,道渴而死。弃其杖,化为邓林。

11 海外北经:
博父国在聂耳东,其为人大,右手操青蛇,左手操黄蛇。邓林在其东,二树木。一曰博父。

12 海外北经:
禹所积石之山在其东,河水所入。

13 海外北经:
拘缨之国在其东,一手把缨。一曰利缨之国。

14 海外北经:
寻木长千里,在拘缨南,生河上西北。

15 海外北经:
跂踵国在拘缨东,其为人大,两足亦大,一曰大踵。

16 海外北经:
欧丝之野在大踵东,一女子跪据树欧丝。

17 海外北经:
桑无枝,在欧丝东,其木长百仞,无枝。

18 海外北经:
范林方三百里,在三桑东,洲环其下。

19 海外北经:
务隅之山,帝颛顼葬于阳,九嫔葬于阴。一曰爰有熊、罴、文虎、离朱、𩿨久、视肉。

20 海外北经:
平丘在三桑东,爰有遗玉、青鸟、视肉、杨柳、甘柤、甘华,百果所生,在两山夹上谷,二大丘居中,名曰平丘。

21 海外北经:
北海内有兽,其状如马,名曰騊駼。有兽焉,其名曰驳,状如白马,锯牙,食虎豹。有素兽焉,状如马,名曰蛩蛩。有青兽焉,状如虎,名曰罗罗。

22 海外北经:
北方禺强,人面鸟身,珥两青蛇,践两青蛇。

URN: ctp:shan-hai-jing/hai-wai-bei-jing