Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《海外东经》

Library Resources
1 海外东经:
海外自东南陬至东北陬者。

2 海外东经:
𨲠丘,爰有遗玉、青马、视肉、杨柳、甘柤、甘华,甘果所生。在东海,两山夹丘,上有树木。一曰嗟丘,一曰百果所在,在尧葬东。

3 海外东经:
大人国在其北,为人大,坐而削舡。一曰在𨲠丘北。

4 海外东经:
奢比之尸在其北,兽身、人面、大耳,珥两青蛇。一曰肝榆之尸在大人北。

5 海外东经:
君子国在其北,衣冠带剑,食兽,使二大虎在旁,其人好让不争。有薰华草,朝生夕死。一曰在肝榆之尸北。

6 海外东经:
𧈫𧈫在其北,各有两首。一曰在君子国北。

7 海外东经:
朝阳之谷,神曰天吴,是为水伯、在𧈫𧈫北两水间。其为兽也,八首人面,八足八尾,皆青黄。

8 海外东经:
青丘国在其北,其狐四足九尾。一曰在朝阳北。

9 海外东经:
帝命竖亥步,自东极至于西极,五亿十选九千八百步。竖亥右手把算,左手指青丘北。一曰禹令竖亥。一曰五亿十万九千八百步。

10 海外东经:
黑齿国在其北,为人黑,食稻啖蛇,一赤一青在其旁。一曰在竖亥北,为人黑手,食稻使蛇,其一蛇赤。

11 海外东经:
下有汤谷。汤谷上有扶桑,十日所浴,在黑齿北。居水中,有大木,九日居下枝,一日居上枝。

12 海外东经:
雨师妾在其北,其为人黑,两手各操一蛇,左耳有青蛇,右耳有赤蛇。一曰在十日北,为人黑身人面,各操一龟。

13 海外东经:
玄股之国在其北,其为人衣鱼食䳼,使两鸟夹之。一曰在雨师妾北。

14 海外东经:
毛民之国在其北,为人身生毛。一曰在玄股北。

15 海外东经:
劳民国在其北,其为人黑。或曰教民。一曰在毛民北,为人面目手足尽黑。

16 海外东经:
东方勾芒,鸟身人面,乘两龙。

17 海外东经:
建平元年四月丙戌,待诏太常属臣望校治,侍中光禄勋臣龚、侍中奉车都尉光禄大夫臣秀领主省。

URN: ctp:shan-hai-jing/hai-wai-dong-jing