Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《海外南經》

Library Resources
1 海外南經:
地之所載,六合之間,四海之內,照之以日月,經之以星辰,紀之以四時,要之以太歲,神靈所生,其物異形,或夭或壽,唯聖人能通其道。

2 海外南經:
海外自西南陬,至東南陬者。

3 海外南經:
結匈國在其西南,其為人結匈。

4 海外南經:
南山在其東南。自此山來,蟲為蛇,蛇號為魚。一曰南山在結匈東南。

5 海外南經:
比翼鳥在其東,其為鳥青、赤,兩鳥比翼。一曰在南山東。

6 海外南經:
羽民國在其東南,其為人長頭,身生羽。一曰在比翼鳥東南,其為人長頰。

7 海外南經:
有神人二八,連臂,為帝司夜於此野。在羽民東。其為人小頰赤肩。盡十六人。

8 海外南經:
畢方鳥在其東,青水西,其為鳥人面一腳。一曰在二八神東。

9 海外南經:
讙頭國在其南,其為人人面有翼,鳥喙,方捕魚。一曰在畢方東。或曰讙朱國。

10 海外南經:
厭火國在其國南,獸身黑色,生火出其口中。一曰在讙朱東。

11 海外南經:
株樹在厭火北,生赤水上,其為樹如柏,葉皆為珠。一曰其為樹若彗。

12 海外南經:
苗國在赤水東,其為人相隨。一曰三毛國。

13 海外南經:
臷國在其東,其為人黃,能操弓射蛇。一曰臷國在三毛東。

14 海外南經:
貫匈國在其東,其為人匈有竅。一曰在臷國東。

15 海外南經:
交脛國在其東,其為人交脛。一曰在穿匈東。

16 海外南經:
不死民在其東,其為人黑色,壽,不死。一曰在穿匈國東。

17 海外南經:
岐舌國在其東。一曰在不死民東。

18 海外南經:
崑崙墟在其東,墟四方。一曰在岐舌東,為墟四方。

19 海外南經:
羿與鑿齒戰於壽華之野,羿射殺之。在崑崙墟東。羿持弓矢,鑿齒持盾。一曰戈。

20 海外南經:
首國在其東,其為人一身三首。一曰在鑿齒東。

21 海外南經:
周饒國在其東,其為人短小,冠帶。一曰焦僥國在三首東。

22 海外南經:
長臂國在其東,捕魚水中,兩手各操一魚。一曰在焦僥東,捕魚海中。

23 海外南經:
狄山,帝堯葬于陽,帝嚳葬于陰。爰有熊、羆、文虎、蜼、豹、離朱、視肉。吁咽、文王皆葬其所。一曰湯山。一曰爰有熊、羆、文虎、蜼、豹、離朱、𩿨久、視肉、虖交。其范林方三百里。

24 海外南經:
南方祝融,獸身人面,乘兩龍。

URN: ctp:shan-hai-jing/hai-wai-nan-jing