Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《海外西經》

Books referencing 《海外西經》 Library Resources
1 海外西經:
海外自西南陬至西北陬者。

2 海外西經:
滅蒙鳥在結匈國北,為鳥青,赤尾。

3 海外西經:
大運山高三百仞,在滅蒙鳥北。

4 海外西經:
大樂之野,夏后啟於此儛九代;乘兩龍,雲蓋三層。左手操翳,右手操環,佩玉璜。在大運山北。一曰大遺之野。

5 海外西經:
身國在夏后啟北,一首而三身。

6 海外西經:
臂國在其北,一臂一目一鼻孔。有黃馬虎文,一目而一手。

7 海外西經:
奇肱之國在其北,其人一臂三目,有陰有陽,乘文馬。有鳥焉,兩頭,赤黃色,在其旁。

8 海外西經:
形天與帝至此爭神,帝斷其首,葬之常羊之山,乃以乳為目,以臍為口,操干戚以舞。

9 海外西經:
女祭、女戚在其北,居兩水間,戚操魚䱉,祭操俎。

10 海外西經:
䳐鳥、𪆻鳥,其色青黃,所經國亡。在女祭北。䳐鳥人面,居山上。一曰維鳥、青鳥、黃鳥所集。

11 海外西經:
丈夫國在維鳥北,其為人衣冠帶劍。

12 海外西經:
女丑之尸,生而十日炙殺之。在丈夫北,以右手鄣其面,十日居上,女丑居山之上。

13 海外西經:
巫咸國在女丑北,右手操青蛇,左手操赤蛇,在登葆山,群巫所從上下也。

14 海外西經:
并封在巫咸東,其狀如彘,前後皆有首,黑。

15 海外西經:
女子國在巫咸北,兩女子居,水周之。一曰居一門中。

16 海外西經:
軒轅之國在此窮山之際,其不壽者八百歲。在女子國北,人面蛇身,尾交首上。

17 海外西經:
窮山在其北,不敢西射,畏軒轅之丘。在軒轅國北,其丘方,四蛇相繞。

18 海外西經:
此諸夭之野,鸞鳥自歌,鳳鳥自舞;鳳皇卵,民食之;甘露,民飲之,所欲自從也。百獸相與群居。在四蛇北,其人兩手操卵食之,兩鳥居前導之。

19 海外西經:
龍魚陵居在其北,狀如狸。一曰鰕。即有神聖乘此以行九野。一曰鱉魚在夭野北,其為魚也如鯉。

20 海外西經:
白民之國在龍魚北,白身被髮。有乘黃,其狀如狐,其背上有角,乘之壽二千歲。

21 海外西經:
肅慎之國在白民北,有樹名曰雄常,先入代帝,於此取之。

22 海外西經:
長股之國在雄常北,被髮。一曰長腳。

23 海外西經:
西方蓐收,左耳有蛇,乘兩龍。

URN: ctp:shan-hai-jing/hai-wai-xi-jing