Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> 辨太阴脉证并治

《辨太阴脉证并治》

Library Resources
1 辨太阴脉... :
太阴之为病,腹满而吐,食不下,自利益甚,时腹自痛。若下之,必胸下结硬。

2 辨太阴脉... :
太阴中风,四肢烦疼,阳微阴涩而长者,为欲愈。

3 辨太阴脉... :
太阴病,欲解时,从亥至丑上。

4 辨太阴脉... :
太阴病,脉浮者,可发汗,宜桂枝汤。

5 辨太阴脉... :
自利不渴者,属太阴,以其藏有寒故也。当温之,宜服四逆辈。

6 辨太阴脉... :
伤寒,脉浮而缓,手足自温者,系在太阴。太阴当发身黄;若小便自利者,不能发黄。至七八日,虽暴烦下利日十馀行,必自止,以脾家实,腐秽当去故也。

7 辨太阴脉... :
本太阳病,医反下之,因而腹满时痛者,属太阴也,桂枝加芍药汤主之。

8 辨太阴脉... :
太实痛者,桂枝加大黄汤主之。

9 辨太阴脉... :
太阴为病,脉弱,其人续自便利,设当行大黄、芍药者,宜减之,以其人胃气弱,易动故也。

URN: ctp:shang-han-lun/bian-tai-yin-mai-zheng-bing-zhi