Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《大體》

1 大體:
夫一妻擅夫,眾婦皆亂;一臣專君,群臣皆蔽。故妒妻不難破家也,亂臣不難破國也。是以明君使其臣並進輻湊,莫得專君焉。

2 大體:
今人君之所以高為城郭,用謹門閭之閉者,為寇戎盜賊之至也。今夫弒君而取國者,非必逾城郭之險而犯門閭之閉也。蔽君之明,塞君之聽,奪之政而專其令,有其民而取其國矣。

3 大體:
今使烏獲、彭祖負千鈞之重,而懷琬琰之美,令孟賁、成荊帶干將之劍衛之,行乎幽道,則盜猶偷之矣。今人君之力,非賢乎烏獲、彭祖,而勇非賢乎孟賁、成荊也。其所守者,非恃琬琰之美、千金之重也,而欲勿失,其可得耶?

4 大體:
明君如身,臣如手;君若號,臣如響。君設其本,臣操其末;君治其要,臣行其詳;君操其柄,臣事其常。

5 大體:
為人君者,操契以責其名。名者,天地之綱,聖人之符。張天地之綱,用聖人之符,則萬物之情無所逃之矣。

6 大體:
故善為主者,倚於愚,立於不盈,設於不敢,藏於無事,竄端匿疏,示天下無為。是以近者親之,遠者懷之。示人有餘者人奪之,示人不足者人與之。剛者折,危者覆,動者搖,靜者安。

7 大體:
名自名1也,事自定也。是以有道者因2名而正之,隨事而定之也。

1. 名 : Another version reads: "正". 《群書治要》
2. 因 : Another version reads: "自". 《群書治要》

8 大體:
鼓不與於五音,而為五音主。有道者不為五官之事,而為治事之1主。君守2其道也,官知其事也。十言十當、百為百富者,人臣之事也,非人君之事也。

1. 事之 : Another version reads: "". 《群書治要》
2. 守 : Another version reads: "知". 《群書治要》

9 大體:
昔者堯之治天下也以名。其名正,則天下治。桀之治天下也,亦以名,其名倚,而天下亂。是以聖人貴名之正也。

10 大體:
主處其大,臣處其細。以其名聽之,以其名視之,以其名命之。

11 大體:
鏡設精,無為而美惡自備;衡設平,無為而輕重自得。凡因之道,身與公無事,無事而天下自極也。

URN: ctp:shen-bu-hai/da-ti