Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《若士》

Library Resources
1 若士:
若士者,古之神仙也。莫知其姓名。燕人盧敖,秦時遊於北海,經於太陰,入於玄關,至於蒙谷之山,而見若士焉。其為人也,深目而玄準,鳶肩而脩頸,豐上而殺下,欣欣然方迎風軒輊而舞。顧見盧敖,因遁逃於碑下,盧敖仰而視之,方踡龜殼而食蟹蛤。盧敖乃與之語曰:「惟以敖為背群離黨,窮觀六合之外,幼而好遊,長而不渝,周行四極。推此陰之為闕,今卒覩夫子於此,殆可與敖為友乎?」若士儼然而笑曰:「嘻,子中州之民,不宜遠而至此,猶光乎日月,而載乎列星,比夫不名之地猶突奧也。我昔南遊乎洞濔之野,北息乎沉默之鄉,西窮乎窈冥之室,東貫乎澒洞之光。其下無地,其上無天。視焉無見,聽焉無聞。其外尤有潑潑之汜,其行一舉而千萬裏,吾尤未之能也。今子遊始至於此,乃雲窮觀,豈不陋哉?然子處矣,吾與汗漫於九垓之上,不可以久住。」乃舉臂竦身,遂入雲中。盧敖仰而視之,弗見,乃止,愴恨若有喪者也,曰:「吾比夫子也,尤鴻鵠之與壤蟲也。終日而行,不離咫尺,自以為遠,不亦謬也。悲哉。」

URN: ctp:shen-xian-zhuan/1/ruoshi