Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《班孟》

Library Resources
1 班孟:
班孟者,不知何許人。或雲女子也。能飛行終日,又能坐空虛之中,與人言語;又能入地中,初時沒足,至腰及胃,漸漸但余冠幘,良久盡沒不見。又以指刻地,即成泉井,而可汲引。又吸人屋上瓦,瓦即飛入人家,人家有桑果數十株,皆聚之成積如山,如此十余日,吹之各還其本處如常。又能含墨舒紙,著前嚼墨,一噴之,皆成文字滿紙,各有意義。後服酒餌丹,年四百余歲,更少容。後入大治山中仙去也。

URN: ctp:shen-xian-zhuan/4/banmeng