Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《天門子》

Library Resources
1 天門子:
天門子者,姓王,名綱。尤明補養之要,故其經曰:「陽生立於寅,純木之精;陰生立於申,純金之精。夫以木投金,無往不傷,故陰能溲陽也。陰人著脂粉者,法金之白也。是以真人道士莫不留心駐意,精其微妙,審其盛衰,我行青龍,彼行白虎,彼前朱雀,我後玄武,不死之道也。又陰人之情也,有急於陽,然能外自戕抑,不肯請陽者,明金不為木屈也。陽性氣剛躁,誌節踈略,至於遊晏,則聲氣和桑,言辭卑下,明木之畏金也。」天門子既行此道,年二百八十歲,色如童子,乃服珠醴得仙,入玄州去也。

URN: ctp:shen-xian-zhuan/4/tianmenzi