Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《太山老父》

Library Resources
1 太山老父:
太山老父者,莫知其姓名。漢武帝東巡狩,見老父鋤於道間,頭上白光高數尺,怪而呼問之。老父狀如五十許人,而面有童子之色,肌體光華,不與俗人同。帝問:「有何道術耶?」老父答曰:「臣年八十五時,衰老垂死,頭白齒落,有道士教臣絕谷服術飲水,並作神枕,枕中有三十二物,其二十四物以象二十四氣,其八物以應八風。臣行之,轉老為少,黑發更生,齒墮復出,日行三百裏。臣今年百八十矣。」武帝愛其方,賜之金帛。老父後入岱山中去,十年五年時還鄉裏,三百余年乃不復還也。

URN: ctp:shen-xian-zhuan/8/taishanlaofu