Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《尹軌》

Library Resources
1 尹軌:
尹軌者,字公度,太原人也。博學五經,尤明天文理氣、河洛讖緯,無不精微。晚乃奉道,常服黃精,日三合,年數百歲而顏色美少。常聞其遠祖尹喜,以周康王昭王之時。居草樓,遇老君與說經,其後周穆王再修樓觀,以待有道之士,公度遂居樓觀焉,自雲:「喜數來與相見,授以道要。」由是能坐在立亡,變化之事。蘇並州家先祖頻奉事之,累世子孫見之,顏狀常如五十歲人。遊行人間,或入山,一年半年復見。無妻息。其說天下盛衰治亂之期、安危吉凶所在,未嘗不效。晉永康元年十二月,道洛陽城西一家求寄宿,主人以祭蠟不欲令宿,良久,公度語其姓名,主人乃開門迎公度,與前設酒食,又以數斛谷與公度所乘青騾,公度竟不飲啖,騾亦不食谷,明旦去,謂主人曰:「君是不急難人耳,先雖不欲受我宿,後更有勤意吾及騾,雖不食君所設,意望相酬耳。令賜君神藥一丸,帶以隨身,明年當有兵死者滿地,此藥可以全君體命。」明年洛中,果有趙王倫之亂,死者數焉。舉家有從軍者,皆不還,在家又為劫殺皆盡,惟余得藥一人耳。

2 尹軌:
公度腰中帶漆竹管數十杖,中皆有藥,入口即活。天下大疫,有得藥如棗者,塗其門,則一家不病,病者立愈。又弟子黃理,居陸渾山中,患虎為暴,公度使斷大木為柱,去家四方各一裏外埋一柱,公度即以印印之,虎即絕跡。又有怪鳥止其屋上,以語公度,公度為書一奏符,著鳥鳴處,至夕,鳥伏死符下,遂絕。有人遭大喪,當年而食窮不及,公度見而嗟之,孝子說其孤苦,公度愴然曰:「君能得數斤鈆否?」孝子曰;「可得耳。」乃具鈆數十斤,公度將入山中小屋下,爐火中銷鈆,以神藥如棗大投沸鈆中,攪之,皆成銀,以與之曰:「吾念汝貧困,不能營業,故以相與,慎勿言也。」復又有一人,本士族子弟,遇公事簿書不明,當陪負官錢百萬,出賣田宅車牛,不售,而見收系,公度語所識富人曰:「可暫以百萬錢借我,欲以救之,後二十日頓相還也。」富人即以錢百萬與公度,公度以與遭事者,乃語曰:「君致錫百兩。」其人即買錫與之,公度於爐中洋錫,以神藥一方寸匕投沸錫中,變成黃金,金即秤賣,得錢百萬還錢主。公度後到南陽太和山升仙去矣。

URN: ctp:shen-xian-zhuan/9/yingui