Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《釋綵帛》

Library Resources
1 釋綵帛:
青,生也,象物生時色也。

2 釋綵帛:
赤,赫也,太陽之色也。

3 釋綵帛:
黃,晃也,猶晃晃,象日光色也。

4 釋綵帛:
白,啟也,如冰啟時色也。

5 釋綵帛:
黑,晦也,如晦冥時色也。

6 釋綵帛:
絳,工也。染之難得色,以得色為工也。

7 釋綵帛:
紫,疵也。非正色,五色之疵瑕以惑人者也。

8 釋綵帛:
紅,絳也,白色之似絳者也。

9 釋綵帛:
緗,桑也,如桑葉初生之色也。

10 釋綵帛:
綠,瀏也。荊泉之水於上視之,瀏然綠色,此似之也。

11 釋綵帛:
縹,猶漂漂,淺青色也。有碧縹,有天縹,有骨縹,各以其色所象言之也。

12 釋綵帛:
緇,滓也。泥之黑者曰滓,此色然也。

13 釋綵帛:
皂,早也。日未出時,早起視物皆黑,此色如之也。

14 釋綵帛:
布,布也。布列眾縷為經,以緯橫成之也。又太古衣皮,女工之始始於是。施布其法,使民盡用之也。

15 釋綵帛:
踈者言其經緯暕也。

16 釋綵帛:
絹,䋌也,其絲䋌厚而疏也。

17 釋綵帛:
縑,兼也。其絲細緻,數兼於布絹也。細緻染縑為五色,細且緻,不漏水也。

18 釋綵帛:
練,爛也,煮使委爛也。

19 釋綵帛:
素,朴素也。巳織則供用,不復加巧飾也。又物不加飾皆自謂之素,此色然也。

20 釋綵帛:
綈,似𧋘蟲之色,綠而澤也。

21 釋綵帛:
錦,金也。作之用功重,於其價如金,故其制字帛與金也。

22 釋綵帛:
綺,欹也。其文欹邪,不順經緯之縱橫也。有杯文,形似杯也。有長命,其綵色相間,皆橫終幅,此之謂也。言長命者服之,使人命長,本造意之意也。有棋文,者方文如棋也。

23 釋綵帛:
綾,凌也,其文望之如冰凌之理也。

24 釋綵帛:
繡,修也,文修修然也。

25 釋綵帛:
羅,文踈羅也。纚,簁也,麤可以簁物也。令,辟經絲其杼中一間并一間疏疏者苓苓然并者歷辟而密也。

26 釋綵帛:
紡,麤絲織之曰疏;疏,寥也,寥寥然也。

27 釋綵帛:
縠,粟也,其形足足而踧視之如粟也。又謂沙縠亦取踧踧如沙也。

28 釋綵帛:
繐,齊人謂涼謂惠,言服之輕細涼惠也。

29 釋綵帛:
紈,渙也,細澤有光渙渙然也。

30 釋綵帛:
蒸,栗,染紺使黃色,如蒸栗然也。

31 釋綵帛:
紺,含也,青而含赤色也。

32 釋綵帛:
緜,猶湎湎柔而無文也。

33 釋綵帛:
綸,倫也,作之有倫理也。

34 釋綵帛:
絮,胥也,胥久能解落也。

35 釋綵帛:
紬,抽也,抽引絲端出細緒也。又謂之絓;絓,挂也,挂於帳端振舉之也。

36 釋綵帛:
繭曰幕也,貧者著衣可以幕絡絮也。或謂之牽離,煮熟爛,牽引使離散如緜然也。

URN: ctp:shi-ming/shi-cai-bo