Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《释长幼》

Library Resources
1 释长幼:
人始生曰婴儿,胸前曰婴,抱之婴前,乳养之也。或曰嫛,婗嫛是也,言是人也,婗其啼声也,故因以名之也。

2 释长幼:
男,任也,典任事也。

3 释长幼:
女,如也,妇人外成如人也。故三从之义,少如父教,嫁如夫命,老如子言,青徐州曰:娪;娪,忤也。始生时人意不喜忤忤然也。

4 释长幼:
儿始能行曰孺;孺,濡也,言濡弱也。

5 释长幼:
七年曰悼;悼,逃也,如有廉耻隐逃其情也,亦言是时而死可伤悼也。

6 释长幼:
毁齿曰龀;龀,洗也,毁洗故齿更生新也。

7 释长幼:
长丁丈反苌也,言体苌也。

8 释长幼:
幼,少也,言生日少也。

9 释长幼:
十五曰童,故礼有阳童,牛羊之无角者曰童。山无草木曰童,言未巾冠似之也。女子之未笄者亦称之也。

10 释长幼:
二十曰弱,言柔弱也。

11 释长幼:
三十曰壮,言丁壮也。

12 释长幼:
四十曰强,言坚强也。

13 释长幼:
五十曰艾;艾,治也。治事能断割芟刈无所疑也。

14 释长幼:
六十曰耆;耆,指也。不从力役指事使人也。

15 释长幼:
七十曰耄,头发白耄耄然也。

16 释长幼:
八十曰耋;耋,铁也。皮肤变黑色如铁也。

17 释长幼:
九十曰鲐背;背有鲐文也。或曰黄耇,鬓发变黄也。耇,垢也。皮色骊悴,恒如有垢者也。或曰胡耇咽皮如鸡胡也。或曰冻梨皮有斑黑如冻梨色也。或曰齯,齯大齿落尽更生细者如小儿齿也。

18 释长幼:
百年曰期颐;颐,养也。老昏不复知服味善恶孝子期于尽养道而巳也。

19 释长幼:
老,朽也。老而不死曰仙;仙,迁也;迁,入山也,故其制字人旁作山也。

URN: ctp:shi-ming/shi-chang-you