Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《释亲属》

Library Resources
1 释亲属:
亲,衬也,言相隐衬也。

2 释亲属:
属,续也,恩相连续也。

3 释亲属:
父,甫也,始生巳也。

4 释亲属:
母,冒也,含生巳也。

5 释亲属:
祖,祚也,祚物先也。又谓之王父王暀也。家中所归暀也。王母亦如之。

6 释亲属:
曾祖,从下推上,祖位转增益也。

7 释亲属:
高祖,高皋也,最在上皋𩏍诸下也。

8 释亲属:
兄,荒也;荒,大也。故青徐人谓兄为荒也。

9 释亲属:
弟,第也,相次第而上也。

10 释亲属:
子,孳也,相生蕃孳也。

11 释亲属:
孙,逊也,逊遁在后生也。

12 释亲属:
曾孙,义如曾祖也。

13 释亲属:
玄孙,元悬也,上悬于高祖最在下也。

14 释亲属:
玄孙之子曰来孙,此在无服之外其意疏远呼之乃来也。

15 释亲属:
来孙之子曰昆孙,昆贯也,恩情转远以礼贯连之耳。

16 释亲属:
昆孙之子曰仍孙,以礼仍有之耳恩意实远也。

17 释亲属:
仍孙之子曰云孙,言去巳远如浮云也。皆为早娶晚死寿考者言也。

18 释亲属:
父之兄曰世父,言为嫡统继世也。又曰伯父伯把也,把持家政也。

19 释亲属:
父之弟曰仲父;仲,平也,位在中也。

20 释亲属:
仲父之弟曰叔父;叔,少也。

21 释亲属:
叔之弟曰季父;季,癸也,甲乙之次癸最在下季亦然也。

22 释亲属:
父之世叔父母曰从祖,父母言从巳亲祖别而下也。亦言随从巳祖以为名也

23 释亲属:
父之姊妹曰姑;姑,故也,言巳为久故之人也。

24 释亲属:
姊,积也,犹日始出积时多而明也。

25 释亲属:
妹,昧也,犹日始入历时少尚昧也。

26 释亲属:
姑谓兄弟之女为侄;侄,迭也,共行事夫更迭进御也。

27 释亲属:
夫之父曰舅;舅,久也,久老称也。

28 释亲属:
夫之母曰姑,亦言故也。

29 释亲属:
母之兄弟曰舅,亦如之也。

30 释亲属:
妻之父曰外舅,母曰外姑,言妻从外来谓至巳家为妇。故反以此义称之夫妻匹敌之义也。

31 释亲属:
妻之昆弟曰外甥,其姊妹女也。来归巳内为妻,故其男为外甥之甥。甥者,生也。他姓子本生于外,不得如其女来在巳内也。

32 释亲属:
姊妹之子曰出,出嫁于异姓而生之也。

33 释亲属:
出之子曰离孙,言远离巳也。

34 释亲属:
侄之子曰归孙,妇人谓嫁曰归侄,子列,故其所生为孙也。

35 释亲属:
妻之姊妹曰娣;娣,弟也,言与巳妻相长弟也。

36 释亲属:
母之姊妹曰姨,亦如之礼谓之从母为娣而来则从母列也。故虽不来犹以此名之也。

37 释亲属:
姊妹互相谓夫曰私,言于其夫兄弟之中此人与巳姊妹有恩私也。

38 释亲属:
舅谓姊妹之子曰甥,甥亦生也。出配他男而生故其制字男旁作生也。

39 释亲属:
妾谓夫之嫡妻曰女君,夫为男君,故名其妻曰女君也。

40 释亲属:
嫂,叟也,叟老者称也,叟缩也,人及物老皆缩小于旧也。

41 释亲属:
叔,少也,幼者称也,叔亦俶也,见嫂俶然却退也。

42 释亲属:
夫之兄曰公;公,君也;君,尊称也。

43 释亲属:
俗间曰兄章;章,灼也,章灼敬奉之也,又曰兄忪是巳所敬见之怔忡自肃齐也俗或谓舅曰章又曰忪亦如之也。

44 释亲属:
少妇谓长妇曰姒,言其先来巳所当法似也。

45 释亲属:
长妇谓少妇曰娣;娣,弟也,巳后来也。或曰先后以来先后之●也。

46 释亲属:
青徐人谓长妇曰稙长,禾苖先生者曰稙取名于此也。荆豫人谓长妇曰熟;熟,祝也,祝始也。

47 释亲属:
两婿相谓曰亚,言一人取姊,一人取妹,相亚次也,又并来至女氏门姊夫在前妹夫在后亦相亚而相倚共成其礼也。又曰友婿言相亲友也。

48 释亲属:
妇之父曰婚,言婿亲迎用昏,又𢘆以昏夜成礼也。

49 释亲属:
婿之父曰姻;姻,因也,女徃因媒也。

50 释亲属:
天子之妃曰后;后,后也,言在后不敢以副言也。

51 释亲属:
诸侯之妃曰夫人;夫,扶也,扶助其君也。

52 释亲属:
卿之妃曰内子;子,女子也,在闺门之内治家也。

53 释亲属:
大夫之妃曰命妇;妇,服也,服家事也。夫受命于朝妻受命于家也。

54 释亲属:
士庶人曰妻;妻,齐也,夫贱不足以尊称故齐等言也。

55 释亲属:
天子妾有嫔;嫔,宾也,诸妾之中见宾敬也。妾,接也,以贱见接幸也。

56 释亲属:
侄娣曰媵,媵承事嫡也。

57 释亲属:
配,辈也,一人独处一人往辈耦之也。

58 释亲属:
匹,辟也,往相辟耦也,耦遇也,二人相对遇也,嫡敌也,与匹相敌也。

59 释亲属:
庶,摭也,拾摭之也,谓拾摭微陋待遇之也。

60 释亲属:
无妻曰鳏;鳏,昆也;昆,明也,愁挹不寐目恒鳏鳏然也。故其字从鱼鱼目𢘆不闭者也。

61 释亲属:
无夫曰寡;寡,踝也,踝踝单独之言也。

62 释亲属:
无父曰孤;孤,顾也,顾望无所瞻见也。

63 释亲属:
老而无子曰独;独,只独也,言无所依也。

URN: ctp:shi-ming/shi-qin-shu