Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《釋喪制》

Books referencing 《釋喪制》 Library Resources
1 釋喪制:
人始氣絕曰死,死,澌也,就消澌也。

2 釋喪制:
士曰不祿,不復食祿也。

3 釋喪制:
大夫曰卒,言卒竟也。

4 釋喪制:
諸侯曰薨,薨,壞之聲也。

5 釋喪制:
天子曰崩,崩,壞之形也,崩硼聲也。

6 釋喪制:
殪,翳也,就隱翳也。

7 釋喪制:
徂落,徂,祚也,福祉殞落也。徂亦往也,言往去落也。

8 釋喪制:
罪人曰殺,殺,竄也。埋竄之,使不復見也。

9 釋喪制:
罪及餘人曰誅,誅,株也,如株木根枝葉盡落也。

10 釋喪制:
死於水者曰溺,溺,弱也,不能自勝之言也。

11 釋喪制:
死於火者曰燒,燒,燋也。

12 釋喪制:
戰死曰兵,言死為兵所傷也。

13 釋喪制:
下殺上曰弒,弒,伺也,伺間而後得施也。

14 釋喪制:
懸繩曰縊,縊,阨也,阨其頸也。

15 釋喪制:
屈頸閉氣曰雉,經如雉之為也。

16 釋喪制:
獄死曰考竟。考得其情,竟其命於獄也。

17 釋喪制:
市死曰棄市,市,眾所聚,言與眾人共棄之也。

18 釋喪制:
斫頭曰斬,斬腰曰腰斬,斬,暫也,暫加兵即斷也。

19 釋喪制:
車裂曰轘,轘,散也,肢體分散也。

20 釋喪制:
煮之於鑊曰烹,若烹禽獸之肉也。

21 釋喪制:
槌而死曰掠,掠,狼也,用威大暴於豺狼也。

22 釋喪制:
老死曰壽終,壽,久也;終,盡也。生已久遠,氣終盡也。

23 釋喪制:
少壯而死曰夭,如取物中夭折也。

24 釋喪制:
未二十而死曰殤,殤,傷也,可哀傷也。

25 釋喪制:
父死曰考,考,成也。亦言槁也,槁於義為成,凡五材膠漆陶冶皮革,乾槁乃成也。

26 釋喪制:
母死曰妣,妣,比也,比之於父亦然也。

27 釋喪制:
漢以來謂死為物,故言其諸物皆就朽故也。既定死曰尸,尸,舒也。骨節解舒,不復能自勝歛也。

28 釋喪制:
衣尸曰襲,襲,匝也,以衣周匝覆衣之也。

29 釋喪制:
以囊韜其形曰冒,覆其形使人勿惡也。

30 釋喪制:
已衣所以束之曰絞衿。絞,交也,交結之也。衿,禁也,禁繫之也。

31 釋喪制:
含,以珠具含其口中也。

32 釋喪制:
握,以物著尸手中,使握之也。

33 釋喪制:
衣尸棺曰歛,歛藏不復見也。

34 釋喪制:
棺,關也,關閉也。

35 釋喪制:
槨,廓也,廓落在表之言也。

36 釋喪制:
尸已在棺曰柩,柩,究也,送終隨身之制皆究備也。

37 釋喪制:
於西壁下塗之曰殯,殯,賓也,賓客遇之言稍遠也。

38 釋喪制:
塗曰攢,攢木於上而塗之也。

39 釋喪制:
三日不生,生者成服,曰縗,縗,搉也,言傷傕也。

40 釋喪制:
經,實也,傷搉之實也。

41 釋喪制:
絞帶,絞麻緦為帶也。三年之縗曰斬,不緝其末,直翦斬而已。

42 釋喪制:
期曰齋,齋,齊也。

43 釋喪制:
九月曰大功,其布如麤大之功,不善治練之也。

44 釋喪制:
小功,精細之功,小有飾也。

45 釋喪制:
緦麻,緦,絲也,績麻緦如絲也。

46 釋喪制:
錫縗,錫治也,治其麻使滑易也。

47 釋喪制:
疑,儗也,儗於吉也。

48 釋喪制:
繐,細如繐也。

49 釋喪制:
䟽,䟽如繐也。

50 釋喪制:
環絰,末無餘散麻,圓如環也。

51 釋喪制:
弁經,如爵弁而素加經也。

52 釋喪制:
重死者之資重也,含餘米以為粥,投之甕而懸之,比葬未作主,權以重主其神也。

53 釋喪制:
葬,藏也。

54 釋喪制:
壙,曠也,藏於空曠處也。

55 釋喪制:
輿棺之車曰轜,轜,耳也,懸於左右前後,銅魚搖絞之屬,耳耳然也。其蓋曰柳,柳,聚也,眾飾所聚,亦其形僂也。亦曰鼈甲,以鼈甲亦然也。其旁曰牆,似屋牆也。

56 釋喪制:
翣,齊人謂扇為翣,此似之也,象翣扇為清涼也。翣有黼有畫,各以其飾名之也。兩旁引之曰披,披,擺也,各於一旁引擺之,備傾倚也。

57 釋喪制:
從前引之曰紼,紼,發也,發車使前也。

58 釋喪制:
懸下壙曰繂,繂,將也,徐徐將下之也。

59 釋喪制:
棺束曰緘,緘,函也。古者棺不釘也。旁際曰小要,其要約小也。又謂之袵,袵,任也。任制祭會,使不解也。

60 釋喪制:
送死之器曰明器,神明之器異於人也。

61 釋喪制:
塗車,以泥塗為車也。

62 釋喪制:
芻靈,束草為人馬,靈名之也。

63 釋喪制:
喪祭曰奠,奠,停也,言停久也。亦言樸奠,合體用之也。

64 釋喪制:
朔望祭曰殷奠,所用殷眾也。

65 釋喪制:
既葬,還祭於殯宮曰虞,謂虞樂安神使還此也。

66 釋喪制:
又祭曰卒哭,卒,止也。止孝子無時之哭,朝夕而已也。

67 釋喪制:
又祭曰祔,祭於祖廟以後,死孫祔於祖也。

68 釋喪制:
期而小祥亦祭名也,孝子除首絰服練冠也。祥,善也,加小善之飾也。

69 釋喪制:
又期而大祥亦祭名也,孝子除縗服,服朝服,縞冠如大,善之飾也。

70 釋喪制:
間月而禫亦祭名也,孝子之意澹然,哀思益衰也。

71 釋喪制:
冢,腫也,象山頂之高腫起也。

72 釋喪制:
墓,慕也,孝子思慕之處也。

73 釋喪制:
丘,象丘形也,陵亦然也。

74 釋喪制:
假葬於道側曰肂,肂,翳也。

75 釋喪制:
日月未滿而葬曰渴,言謂欲速葬無恩也。

76 釋喪制:
過時而不葬曰慢,謂慢傲不念早安神也。

77 釋喪制:
葬不如禮曰埋,埋,痗也,趨使葬腐而已也。

78 釋喪制:
不得埋之曰棄,謂棄之於野也。

79 釋喪制:
不得停尸曰捐,捐於地邊者也。

URN: ctp:shi-ming/shi-sang-zhi