Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《釋水》

Library Resources
1 釋水:
天下大水四,謂之四瀆,江、河、淮、濟是也。

2 釋水:
瀆,獨也,各獨出其所而入海也。

3 釋水:
江,公也,小水流入其中,公共也。

4 釋水:
淮,圍也。圍繞楊州北界,東至海也。

5 釋水:
河,下也,隨地下處而通流也。

6 釋水:
濟,濟也。源出河北,濟河而南也。

7 釋水:
川,穿也,穿地而流也。

8 釋水:
山夾水曰澗;澗,間也,言在兩山之間也。

9 釋水:
水正出曰濫泉;濫,也。如人口有所,口闓則見也。

10 釋水:
懸出曰沃泉。水從上下,有所灌沃也。

11 釋水:
側出曰氿泉;氿,軌也,流狹而長如車軌也。

12 釋水:
所出同,所歸異曰淝泉。本同出時所浸潤少,所歸各枝散而多似淝者也。

13 釋水:
水從河出曰雍沛,言在河岸限內,時見雍出則沛然也。

14 釋水:
水上出曰涌泉,瀆泉並是也。

15 釋水:
水泆出所為澤曰掌,水停處如手掌中也。今兗州人謂澤曰掌也。

16 釋水:
水決復入為汜;汜,已也。如出有所為,畢已而還入也。

17 釋水:
風吹水波成文曰瀾;瀾,連也,波體轉流相及連也。

18 釋水:
水小波曰淪;淪,倫也,小文相次有倫理也。

19 釋水:
水直波曰涇;涇,俓也,言如道俓也。

20 釋水:
水草交曰湄;湄,眉也,臨水如眉臨目也。水經川歸之處也。

21 釋水:
海,晦也。主承穢濁,其水黑如晦也。

22 釋水:
水注谷曰溝,田間之水亦曰溝;溝,搆也,縱橫相交搆也。

23 釋水:
注溝曰澮;澮,會也,小溝之所聚會也。

24 釋水:
水中可居者曰洲;洲,聚也,人及鳥物所聚息之處也。

25 釋水:
小洲曰渚;渚,遮也,體高能遮水使從旁也。

26 釋水:
小渚曰沚;沚,止也,小可以止息其上也。

27 釋水:
小沚曰泜;泜,遲也,能遏水使流遲也。

28 釋水:
人所為之曰潏;潏,術也,堰使水鬱術也,魚梁、水碓之謂也。

29 釋水:
海中可居者曰島;島,到也,人所奔到也。亦言鳥也,物所赴如鳥之下也。

URN: ctp:shi-ming/shi-shui