Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《釋衣服》

Library Resources
1 釋衣服:
凡服,上曰衣,衣,依也,人所依以芘寒暑也。下曰裳,裳,障也,所以自障蔽也。

2 釋衣服:
領,頸也,以壅頸也。亦言揔領衣體為端首也。

3 釋衣服:
襟,禁也。交於前,所以禁禦風寒也。

4 釋衣服:
袂,掣也;掣,開也,開張之以受臂屈伸也。

5 釋衣服:
袪,虛也。

6 釋衣服:
袖,由也,手所由出入也。亦言受也,以受手也。

7 釋衣服:
衿,亦禁也,禁使不得解散也。

8 釋衣服:
帶,蔕也。著於衣,如物之繫蔕也。

9 釋衣服:
系,繫也,相連繫也。

10 釋衣服:
衽,襜也,在旁襜襜然也。

11 釋衣服:
裾,倨也,倨倨然直亦言在後常見踞也。

12 釋衣服:
玄端,其袖下正直端方與要接也。

13 釋衣服:
素積,素裳也。辟積其要中,使踧,因以名之也。

14 釋衣服:
王后之上服曰褘衣,畫翬雉之文於衣也。伊洛而南,雉青質五色備曰翬。鷂翬,畫鷂雉之文於衣也。江淮而南,雉素質五朵皆備成章曰鷂。

15 釋衣服:
闕翟,翦闕繒為翟雉形,似綴衣也。

16 釋衣服:
鞠衣,黃如菊花色也。

17 釋衣服:
襢衣,襢坦也,坦然正白無文彩也。

18 釋衣服:
褖衣,褖然黑色也。

19 釋衣服:
韠,蔽也,所以蔽膝前也,婦人蔽膝亦如之。齊人謂之巨巾。田家婦女出自田野,以覆其頭,故因以為名也。又曰跪襜,跪時襜襜然張也。

20 釋衣服:
佩,倍也,言其非一物有倍貳也。有珠、有玉、有容刀、有帨巾、有𧤤之屬也。

21 釋衣服:
襦,䎡也,言溫䎡也。

22 釋衣服:
袴,跨也,兩股各跨別也。

23 釋衣服:
褶,襲也,覆上之言也。

24 釋衣服:
襌,衣,言無裏也。

25 釋衣服:
䙱,屬也,衣裳上下相連屬也。荊州謂禪衣曰布䙱,亦是襜襦,言其襜襜宏俗也。

26 釋衣服:
褠,襌衣之無胡者也,言袖夾宜形如溝也。

27 釋衣服:
中衣,言在小衣之外、大衣之中也。

28 釋衣服:
禰襠,其一當胸,其一當背也。

29 釋衣服:
帕腹,橫帕其腹也。

30 釋衣服:
抱腹,上下有帶,抱裹其腹,上無襠者也。

31 釋衣服:
心衣,抱腹而施鉤肩,鉤肩之間,施一襠以奄心也。

32 釋衣服:
衫,芟也,衫末無袖端也。

33 釋衣服:
有裏曰複。

34 釋衣服:
無裏曰單。

35 釋衣服:
反閉,襦之小者也。卻向著之,領反於背,後閉其襟也。

36 釋衣服:
婦人上服曰袿,其下垂者,上廣下狹,如刀圭也。

37 釋衣服:
襈,撰也,青絳為之緣也。

38 釋衣服:
裙,下群也,連接裾幅也。

39 釋衣服:
緝,下橫縫,緝其下也。

40 釋衣服:
緣裙,裙施緣也。

41 釋衣服:
緣䙱,䙱施緣也。

42 釋衣服:
帔,披也,披之肩背不及下也。

43 釋衣服:
直領,邪直而交下,亦如丈夫服袍方也。

44 釋衣服:
交領,就形名之也。

45 釋衣服:
曲領在內,以中襟領上,橫壅頸其狀曲也。

46 釋衣服:
單襦,如襦而無絮也。

47 釋衣服:
要襦,形如襦,其要上翹下齊要也。

48 釋衣服:
半袖,其袂牛襦而施袖也。

49 釋衣服:
留幕,冀州所名,大褶下至膝者也。留,牢也;幕,絡也。言牢絡在衣表也。

50 釋衣服:
袍,丈夫著下至跗者也。袍,苞也;苞,內衣也。婦人以絳作衣裳,上下連,四起施緣。亦曰袍,義亦然也。齊人謂如衫而小袖曰侯頭,侯頭猶言解瀆,臂直通之言也。

51 釋衣服:
被,被也,被覆人也。

52 釋衣服:
衾,广也,其下廣大如广受人也。

53 釋衣服:
汗衣,近身受汗垢之衣也。《》謂之澤,受汗澤也。或曰鄙袒,或曰差袒,作之用六尺。裁足覆胸背,言羞鄙於袒而衣此耳。褌,貫也,貫兩腳上繫腰中也。

54 釋衣服:
偪,所以自逼束。今謂之行縢言以裹腳可以跳騰輕便也。

55 釋衣服:
襪,末也,在腳末也。

56 釋衣服:
履,禮也,飾足所以為禮也。

57 釋衣服:
複其下曰舄;舄,腊也。行禮久立,地或泥濕,故複其末下,使乾腊也。

58 釋衣服:
屨,拘也,所以拘足也。

59 釋衣服:
齊人謂韋屨曰屝;屝,皮也,以皮作之不借言賤易有宜各自蓄之不假借人也。

60 釋衣服:
齊人云搏腊搏腊猶把作麤貌也。荊州人曰麤麻韋草皆同名也。麤,措也,言所以安措足也。

61 釋衣服:
屩,蹻也,出行著之蹻蹻輕便因以為名也。

62 釋衣服:
屐,搘也,為兩足搘以踐泥也。

63 釋衣服:
鞾,跨也,兩足各以一跨騎也。

64 釋衣服:
𩌈𩍜,鞾之缺前壅者,胡中所名也。𩌈𩍜,猶速獨足宜前之言也。

65 釋衣服:
鞋,解也,著時縮其上如履然解其上則舒解也。

66 釋衣服:
帛屐,以帛作之,如屩者不曰帛屩者,屩不可踐泥者也。此踐泥者也亦可以步泥而浣之故謂屐也。

67 釋衣服:
晚,下如寫其下晚晚而危,婦人短者著之可以拜也。

68 釋衣服:
靸,韋履深頭者之名也。靸,襲也,以其深襲覆足也。

69 釋衣服:
仰角,屐上施履之名也。行不得蹶當仰履角舉足乃行也。

URN: ctp:shi-ming/shi-yi-fu