Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《釋飲食》

Books referencing 《釋飲食》 Library Resources
1 釋飲食:
飲,奄也,以口奄而引咽之也。

2 釋飲食:
食,殖也,所以自生殖也。

3 釋飲食:
啜,絕也,乍啜而絕於口也。

4 釋飲食:
飡,乾也,乾入口也。

5 釋飲食:
吮,循也。不絕口,稍引滋汋,循咽而下也。

6 釋飲食:
嗽,促也,用口急促也。

7 釋飲食:
含,合也。合口停之也,衘亦然也。

8 釋飲食:
咀,藉也,以藉齒牙也。

9 釋飲食:
嚼,削也,稍削也。

10 釋飲食:
鳥曰啄,如啄物上復下也。

11 釋飲食:
獸曰囓;囓,齾也,所臨則禿齾也。

12 釋飲食:
餅,并也,溲麫使合并也。胡餅,作之大漫沍也,亦言以胡麻著上也。蒸餅、湯餅、蝎餅、髓餅、金餅、索餅之屬,皆隨形而名之也。

13 釋飲食:
糝,𪏮也,相黏𪏮也。

14 釋飲食:
餌,而也,相黏而也。

15 釋飲食:
兗豫曰溏浹,就形名之也。

16 釋飲食:
餈,漬也,丞燥屑使相潤漬餅之也。

17 釋飲食:
饙,分也,眾粒各自分也。

18 釋飲食:
飧,散也,投水於中解散也。

19 釋飲食:
嘆,汪也,汁汪郎也。

20 釋飲食:
䐧,蒿也,香氣蒿蒿也。

21 釋飲食:
糜,煮米使糜爛也。

22 釋飲食:
粥,濯於糜粥粥然也。

23 釋飲食:
漿,將也,飲之寒溫多少與體相將順也。

24 釋飲食:
湯,熱湯湯也。

25 釋飲食:
酪,澤也。乳作汁所使人肥澤也。

26 釋飲食:
虀,濟也,與諸味相濟成也。

27 釋飲食:
葅,阻也,生釀之遂使阻於寒溫之間不得爛也。

28 釋飲食:
䤅,投也,味相投成也。

29 釋飲食:
醢,海也,冥也,封塗使密冥乃成也。醢多汁者曰醯;醯,瀋也。宋魯人皆謂汁為瀋。醢有骨者曰臡,如吮反臡胒也,骨肉相搏胒無汁也。

30 釋飲食:
豉,嗜也。五味調和,須之而成,乃可甘嗜也。故齊人謂豉聲如嗜也。

31 釋飲食:
麴,朽也,鬱之使生衣朽敗也。

32 釋飲食:
櫱,缺也,漬夌覆之使生牙開缺也。

33 釋飲食:
鮓,葅也,以鹽米釀之如葅熟而食之也。

34 釋飲食:
腊,乾昔也。

35 釋飲食:
脯,搏也,乾燥相搏著也。又曰脩,脩,縮也,乾燥而縮也。

36 釋飲食:
膊,迫也,薄㧻肉迫著物使燥也。

37 釋飲食:
膾,會也。細切肉,令散分其赤白,異切之,已乃會合和之也。

38 釋飲食:
炙,炙也,炙於火上也。

39 釋飲食:
脯,炙以餳密豉汁淹之,脯脯然也。

40 釋飲食:
釜,炙於釜汁中和熟之也。

41 釋飲食:
䐄,銜也,銜炙細密肉和以薑椒鹽豉巳乃以肉銜裹其表而炙之也。

42 釋飲食:
貊炙,全體炙之,各自以刀割出於胡貊之為也。

43 釋飲食:
膾細切豬羊馬肉使加膾也。

44 釋飲食:
生脠,以一分膾二分細切,合和挻攪之也。

45 釋飲食:
血䐄,以血作之,增有酢豉之味,使甚苦以消酒也。

46 釋飲食:
消膏而加葅其中,亦以消酒也。

47 釋飲食:
生瀹蔥薤曰兌,言其柔滑兌兌然也。

48 釋飲食:
韓羊、韓兔、韓雞本法出韓國所為也,猶酒言宜成醪、蒼梧清之屬也。

49 釋飲食:
䐿,奧也,藏物於奧內稍出用之也。

50 釋飲食:
脬,赴也,夏月赴疾作之久則奧也。

51 釋飲食:
分乾、切豬肉以梧分乾其中,而和之也。

52 釋飲食:
肺𦠆,𦠆,饡也,以米糝之如膏饡也。

53 釋飲食:
雞纖細擗,其腊令纖,然後漬以酢也。兔纖亦如之。

54 釋飲食:
餳,洋也,煮米消爛,洋洋然也。

55 釋飲食:
飴,小弱於餳,形怡怡也。

56 釋飲食:
哺,餔也,如餳而濁可餔也。

57 釋飲食:
酒,酉也。釀之米麴酉釋,久而味美也。亦言踧也,能否皆彊相踧待飲之也。又入口咽之,皆踧其面也。

58 釋飲食:
緹齊,色赤如緹也。

59 釋飲食:
盎齊,盎,滃滃然濁色也。

60 釋飲食:
汎齊,浮蟻在上,汎汎然也。

61 釋飲食:
沉齊,濁滓沉下,汁情在上也。

62 釋飲食:
醴齊,醴,禮也。釀之一宿而成,禮有酒味而巳也。

63 釋飲食:
醳酒,久釀酉澤也。

64 釋飲食:
事酒,有事而釀之酒也。

65 釋飲食:
苦酒,淳毒甚者酢苦也。

66 釋飲食:
寒粥,末稻米投寒水中,育育然也。

67 釋飲食:
干飯,飯而暴乾之也。

68 釋飲食:
糗,齲也。飯而磨之,使齲碎也。

69 釋飲食:
餱,候也,候人饑者以食之也。

70 釋飲食:
煮麥曰麰,麰亦齲也,煮熟亦齲壞也。

71 釋飲食:
奈油,搗奈實,和以塗繒上,燥而發之形似油也。奈油亦如之。

72 釋飲食:
桃濫,水漬而藏之,其味濫濫然酢也。

73 釋飲食:
柰脯,切柰暴乾之如脯也。

74 釋飲食:
鮑魚,鮑,腐也,埋藏奄使腐臭也。

75 釋飲食:
蟹胥,取蟹藏之,使骨肉解之,胥胥然也。

76 釋飲食:
蟹虀,去其匡,虀,熟搗之,令如虀也。

77 釋飲食:
桃諸,藏桃也。諸,儲也。藏以為儲,待給冬月用之也。

78 釋飲食:
瓠蓄,皮瓠以為脯,蓄積以待冬月時用之也。

URN: ctp:shi-ming/shi-yin-shi