Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《释饮食》

Books referencing 《释饮食》 Library Resources
1 释饮食:
饮,奄也,以口奄而引咽之也。

2 释饮食:
食,殖也,所以自生殖也。

3 释饮食:
啜,绝也,乍啜而绝于口也。

4 释饮食:
飡,乾也,乾入口也。

5 释饮食:
吮,循也。不绝口,稍引滋汋,循咽而下也。

6 释饮食:
嗽,促也,用口急促也。

7 释饮食:
含,合也。合口停之也,衘亦然也。

8 释饮食:
咀,藉也,以藉齿牙也。

9 释饮食:
嚼,削也,稍削也。

10 释饮食:
鸟曰啄,如啄物上复下也。

11 释饮食:
兽曰啮;啮,齾也,所临则秃齾也。

12 释饮食:
饼,并也,溲麫使合并也。胡饼,作之大漫冱也,亦言以胡麻著上也。蒸饼、汤饼、蝎饼、髓饼、金饼、索饼之属,皆随形而名之也。

13 释饮食:
糁,𪏮也,相黏𪏮也。

14 释饮食:
饵,而也,相黏而也。

15 释饮食:
兖豫曰溏浃,就形名之也。

16 释饮食:
糍,渍也,丞燥屑使相润渍饼之也。

17 释饮食:
饙,分也,众粒各自分也。

18 释饮食:
飧,散也,投水于中解散也。

19 释饮食:
叹,汪也,汁汪郎也。

20 释饮食:
䐧,蒿也,香气蒿蒿也。

21 释饮食:
糜,煮米使糜烂也。

22 释饮食:
粥,濯于糜粥粥然也。

23 释饮食:
浆,将也,饮之寒温多少与体相将顺也。

24 释饮食:
汤,热汤汤也。

25 释饮食:
酪,泽也。乳作汁所使人肥泽也。

26 释饮食:
虀,济也,与诸味相济成也。

27 释饮食:
葅,阻也,生酿之遂使阻于寒温之间不得烂也。

28 释饮食:
䤅,投也,味相投成也。

29 释饮食:
醢,海也,冥也,封涂使密冥乃成也。醢多汁者曰醯;醯,渖也。宋鲁人皆谓汁为渖。醢有骨者曰臡,如吮反臡胒也,骨肉相搏胒无汁也。

30 释饮食:
豉,嗜也。五味调和,须之而成,乃可甘嗜也。故齐人谓豉声如嗜也。

31 释饮食:
麴,朽也,郁之使生衣朽败也。

32 释饮食:
櫱,缺也,渍夌覆之使生牙开缺也。

33 释饮食:
鮓,葅也,以盐米酿之如葅熟而食之也。

34 释饮食:
腊,乾昔也。

35 释饮食:
脯,搏也,乾燥相搏著也。又曰修,修,缩也,乾燥而缩也。

36 释饮食:
膊,迫也,薄㧻肉迫著物使燥也。

37 释饮食:
脍,会也。细切肉,令散分其赤白,异切之,已乃会合和之也。

38 释饮食:
炙,炙也,炙于火上也。

39 释饮食:
脯,炙以饧密豉汁淹之,脯脯然也。

40 释饮食:
釜,炙于釜汁中和熟之也。

41 释饮食:
䐄,衔也,衔炙细密肉和以姜椒盐豉巳乃以肉衔裹其表而炙之也。

42 释饮食:
貊炙,全体炙之,各自以刀割出于胡貊之为也。

43 释饮食:
脍细切猪羊马肉使加脍也。

44 释饮食:
生脠,以一分脍二分细切,合和挻搅之也。

45 释饮食:
血䐄,以血作之,增有酢豉之味,使甚苦以消酒也。

46 释饮食:
消膏而加葅其中,亦以消酒也。

47 释饮食:
生瀹葱薤曰兑,言其柔滑兑兑然也。

48 释饮食:
韩羊、韩兔、韩鸡本法出韩国所为也,犹酒言宜成醪、苍梧清之属也。

49 释饮食:
䐿,奥也,藏物于奥内稍出用之也。

50 释饮食:
脬,赴也,夏月赴疾作之久则奥也。

51 释饮食:
分乾、切猪肉以梧分乾其中,而和之也。

52 释饮食:
肺𦠆,𦠆,饡也,以米糁之如膏饡也。

53 释饮食:
鸡纤细擗,其腊令纤,然后渍以酢也。兔纤亦如之。

54 释饮食:
饧,洋也,煮米消烂,洋洋然也。

55 释饮食:
饴,小弱于饧,形怡怡也。

56 释饮食:
哺,餔也,如饧而浊可餔也。

57 释饮食:
酒,酉也。酿之米麴酉释,久而味美也。亦言踧也,能否皆强相踧待饮之也。又入口咽之,皆踧其面也。

58 释饮食:
缇齐,色赤如缇也。

59 释饮食:
盎齐,盎,滃滃然浊色也。

60 释饮食:
泛齐,浮蚁在上,泛泛然也。

61 释饮食:
沉齐,浊滓沉下,汁情在上也。

62 释饮食:
醴齐,醴,礼也。酿之一宿而成,礼有酒味而巳也。

63 释饮食:
醳酒,久酿酉泽也。

64 释饮食:
事酒,有事而酿之酒也。

65 释饮食:
苦酒,淳毒甚者酢苦也。

66 释饮食:
寒粥,末稻米投寒水中,育育然也。

67 释饮食:
干饭,饭而暴乾之也。

68 释饮食:
糗,龋也。饭而磨之,使龋碎也。

69 释饮食:
糇,候也,候人饥者以食之也。

70 释饮食:
煮麦曰麰,麰亦龋也,煮熟亦龋坏也。

71 释饮食:
奈油,捣奈实,和以涂缯上,燥而发之形似油也。奈油亦如之。

72 释饮食:
桃滥,水渍而藏之,其味滥滥然酢也。

73 释饮食:
柰脯,切柰暴乾之如脯也。

74 释饮食:
鲍鱼,鲍,腐也,埋藏奄使腐臭也。

75 释饮食:
蟹胥,取蟹藏之,使骨肉解之,胥胥然也。

76 释饮食:
蟹虀,去其匡,虀,熟捣之,令如虀也。

77 释饮食:
桃诸,藏桃也。诸,储也。藏以为储,待给冬月用之也。

78 释饮食:
瓠蓄,皮瓠以为脯,蓄积以待冬月时用之也。

URN: ctp:shi-ming/shi-yin-shi