Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《釋用器》

Books referencing 《釋用器》 Library Resources
1 釋用器:
斧,甫也;甫,始也。凡將制器,始用斧代木,已乃制之也。

2 釋用器:
鎌,廉也,體廉薄也。其所刈稍稍取之,又似廉者也。

3 釋用器:
斨,戕也,所伐皆戕毀也。

4 釋用器:
仇矛、讎也。所伐則平,如討仇讎也。

5 釋用器:
錐,利也。

6 釋用器:
椎,推也。

7 釋用器:
耒。亦椎也。

8 釋用器:
鑿,有所穿鑿也。

9 釋用器:
鐫,鐏也,有所鐏入也。

10 釋用器:
耜,似也,似齒之斷物也。

11 釋用器:
犁,利也。利則發土,絕草根也。

12 釋用器:
檀,垣也,摩之使垣然平也。

13 釋用器:
鋤,助也,去穢助苗長也。齊人謂其柄曰橿,橿然正直也。頭曰鶴,似鶴頭也。

14 釋用器:
枷,加也。加杖於柄頭,以撾穗而出其穀也。或曰羅枷,三杖而用之也。或曰丫。丫杖轉於頭,故以名之也。

15 釋用器:
鍤,插也,插地起土也。或曰銷,銷,削也,能有所穿削也。或曰鏵,鏵,刳也,刳地為坎也。其板曰葉,象木葉也。

16 釋用器:
把,播也,所以播除物也。

17 釋用器:
拂,撥也,撥使聚也。

18 釋用器:
耨,以鋤耨禾也。

19 釋用器:
鑮,亦鋤類也。鑮,迫也。

20 釋用器:
𨪋,溝也,既割去壟上草,又辟其上以壅苗根,使壟下為溝受水潦也。

21 釋用器:
釱,殺也,言殺草也。

22 釋用器:
銍,穫黍鐵也。銍銍,斷黍穗聲也。

23 釋用器:
釿,謹也。板廣不可得制削,又有節,則用此釿之,所以詳謹令平,滅斧跡也。

24 釋用器:
鐁,鐁彌也,釿有高下之跡以此鐁彌其上而平之也。

25 釋用器:
鋸,倨也,其體直,所截應倨句之平也。

26 釋用器:
钃,誅也,主以誅除物根株也。

URN: ctp:shi-ming/shi-yong-qi