Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《釋州國》

Library Resources
1 釋州國:
青州在東,取物生而青也。州,注也,郡國所注仰也。

2 釋州國:
徐州,徐,舒也,土氣舒緩也。

3 釋州國:
楊州,州界多水,水波揚也。

4 釋州國:
荊州取名於荊山也。必取荊為名者,荊,警也。南蠻數為寇逆,其民有道後服,無道先彊,常警備之也。

5 釋州國:
豫州,地在九州之中,京師東都所在,常安豫也。

6 釋州國:
涼州,西方所在寒涼也。

7 釋州國:
雍州在四山之內。雍,翳也。

8 釋州國:
并州曰土無也。其州或并或設,故因以為名也。

9 釋州國:
幽州在北,幽昧之地也。

10 釋州國:
冀州亦取地以為名也。其地有險有易,帝王所都,亂則冀治,弱則冀彊,荒則冀豐也。

11 釋州國:
兗州取兗水以為名也。

12 釋州國:
司州,司隸校尉所主也。

13 釋州國:
益州,益,阨也,所在之地險阨也。

14 釋州國:
古有營州,齊衛之地,於天文屬營室,取其名也。

15 釋州國:
燕,宛也。北方沙漠平廣,此地在涿鹿山南,宛宛然以為國都也。

16 釋州國:
宋,送也。地接淮泗而東南傾,以為殷後,若云滓穢所在,送使隨流東入海也。

17 釋州國:
鄭,町也。其地多平,町町然也。

18 釋州國:
楚,辛也。其地蠻多,而人性急,數有戰爭,相爭相害,辛楚之禍也。

19 釋州國:
周,地在岐山之南,其山四周也。

20 釋州國:
秦,津也,其地沃衍有津潤也。

21 釋州國:
晉,進也。其土在北,有事於中國,則進而南也。又取晉水以為名,其水迅進也。

22 釋州國:
趙,朝也。本小邑,朝事於大國也。

23 釋州國:
魯,魯鈍也。國多山水,民性樸魯也。

24 釋州國:
衛,衛也。既滅殷,立武庚為殷後,三監以守衛之也。

25 釋州國:
齊,齊也。地在渤海之南渤齊之中也。

26 釋州國:
吳,虞也。太伯讓位而不就歸,封之於此,虞其志也。

27 釋州國:
越,夷蠻之國也,度越禮義無所拘也。此十二國上應列宿,各以其地及於事宜制此名也。至秦改諸侯,置郡縣,隨其所在山川土形而立其名,漢就而因之也。

28 釋州國:
河南,在河之南也。

29 釋州國:
河內,河水從岐山而南,從雷首而東,從譚首而北,郡在其內也。

30 釋州國:
河東,在河水東也。

31 釋州國:
河西,在河水西也。

32 釋州國:
上黨,黨,所也。在山上其所最高,故曰上也。

33 釋州國:
潁川,因潁水為名也。

34 釋州國:
汝南,在汝水南也。

35 釋州國:
汝陰,在汝水陰也。

36 釋州國:
東郡、南郡皆以京師方面言之也。

37 釋州國:
北海,海在其北也。

38 釋州國:
西海,海在其西也。

39 釋州國:
南海,在海南也。宜言海南,欲同四海名,故言南海。

40 釋州國:
東海,海在其東也。

41 釋州國:
濟南,濟水在其南也。

42 釋州國:
濟北,濟水在其北也,義亦如南海也。

43 釋州國:
濟陰,在濟水之陰也。

44 釋州國:
南陽,在國之南而地陽也。凡若此類郡國之名取號於此,則其餘可知也。縣邑之名亦如之。

45 釋州國:
大曰邦,邦,封也,封有功於是也。

46 釋州國:
國城曰都者,國君所居,人所都會也。

47 釋州國:
周制,九夫為井,其制似井字也。

48 釋州國:
四井為邑,邑,猶悒也,邑人聚會之稱也。

49 釋州國:
四邑為丘,丘,聚也。

50 釋州國:
四丘為甸,甸,乘也,出兵車一乘也。

51 釋州國:
鄙,否也,小邑不能遠通也。

52 釋州國:
縣,懸也,懸係於郡也。

53 釋州國:
郡,群也,人所群聚也。

54 釋州國:
五家為伍,以五為名也。又謂之鄰,鄰,連也,相接連也。又曰比,相親比也。

55 釋州國:
五鄰為里,居方一里之中也。

56 釋州國:
五百家為黨,黨,長也,一聚之所尊長也。

57 釋州國:
萬二千五百家為鄉,鄉,向也,眾所向也。

URN: ctp:shi-ming/shi-zhou-guo