Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《釋姿容》

Books referencing 《釋姿容》 Library Resources
1 釋姿容:
姿,資也;資,取也。形貌之稟,取為資本也。

2 釋姿容:
容,用也,合事宜之用也。

3 釋姿容:
妍,研也;研者研精於事宜則無蚩繆也,蚩癡也。

4 釋姿容:
兩腳進曰行;行,抗也;抗,足而前也。

5 釋姿容:
徐行曰步;步,捕也,如有所伺捕務安詳也。

6 釋姿容:
疾行曰趨;趨,赴也,赴所至也。

7 釋姿容:
疾趨曰走;走,奏也,促有所奏至也。

8 釋姿容:
奔,變也,有急變奔赴之也。

9 釋姿容:
仆,踣也,頓踣而前也。

10 釋姿容:
超,卓也,舉腳有所卓越也。

11 釋姿容:
跳,條也,如草木枝條務上行也。

12 釋姿容:
立,林也,如林木森然各駐其所也。

13 釋姿容:
騎,支也,兩腳枝別也。

14 釋姿容:
乘,陞也,登亦如之也。

15 釋姿容:
載,載也,在其上也。

16 釋姿容:
檐,任也,任力所勝也。

17 釋姿容:
負,背也,置項背也。

18 釋姿容:
駐,株也,如株木不動也。

19 釋姿容:
坐,挫也,骨節挫屈也。

20 釋姿容:
伏,覆也,偃安也。

21 釋姿容:
僵,正直畺然也。

22 釋姿容:
側,逼也。

23 釋姿容:
據,居也。

24 釋姿容:
企,啟開也。目延竦之時,諸機樞皆開張也。

25 釋姿容:
竦,從也,體皮皆從引也。

26 釋姿容:
視,是也,察是非也。

27 釋姿容:
聽,靜也,靜然後所聞審也。

28 釋姿容:
觀,翰也,望之延頸翰翰也。

29 釋姿容:
望,茫也,遠視茫茫也。

30 釋姿容:
跪,危也,兩膝隱地體危倪也。

31 釋姿容:
跽,忌也,見所敬忌不敢自安也。

32 釋姿容:
拜於丈夫為趺;趺然屈折下就地也。於婦人為扶,自抽扶而上下也。

33 釋姿容:
攀,翻也,連翻上及言也。

34 釋姿容:
掣,制也,制頓之使順巳也。

35 釋姿容:
牽,弦也,使弦急也。

36 釋姿容:
引,演也,使演廣也。

37 釋姿容:
掬,局也,使相局近也。

38 釋姿容:
撮,捽也,暫捽取之也。

39 釋姿容:
樝,又也,五指俱往也。

40 釋姿容:
促,捉也,使相促及也。

41 釋姿容:
執,攝也,使畏攝巳也。

42 釋姿容:
拈,黏也,兩指翕之黏著不放也。

43 釋姿容:
柣,鐵也,其處皮薰黑色如鐵也。

44 釋姿容:
蹋,榻也,榻著地也。

45 釋姿容:
批,裨也,兩相裨助共擊之也。

46 釋姿容:
搏,博也,四指廣博亦似擊之也。

47 釋姿容:
挾,夾也,在旁也。

48 釋姿容:
捧,逢也,兩手相逢以執之也。

49 釋姿容:
懷,回也,本有去意回來就巳也,亦言歸也,來歸巳也。

50 釋姿容:
抱,保也,相親保也。

51 釋姿容:
戴,載也,載之於頭也。

52 釋姿容:
提,地也,臂垂所持近地也。

53 釋姿容:
挈,結也,結束也,束持之也。

54 釋姿容:
持,跱也,跱之於手中也。

55 釋姿容:
操,抄也,手出其下之言也。

56 釋姿容:
攬,歛也,歛置手中也擁翁也,翁撫之也。

57 釋姿容:
撫,敷也,敷手以拍之也。

58 釋姿容:
拍,搏也,手搏其上也。

59 釋姿容:
摩娑猶未殺也,手上下之言也。

60 釋姿容:
蹙,遒也,遒迫之也。

61 釋姿容:
踐,殘也,使殘壞也。

62 釋姿容:
踖,藉也,以足藉也。

63 釋姿容:
履以足履之,因以名之也。

64 釋姿容:
蹈,道也,以足踐之如道路也。

65 釋姿容:
跐,弭也,足踐之使弭服也。

66 釋姿容:
躡,攝也,登其上使攝服也。

67 釋姿容:
匍匐,小兒時也,匍猶捕也。藉索可執取之言也,匐伏也。伏地行也。人雖長大及其求事盡力之勤,猶亦稱之。《》曰:「凡民有喪,匍匐救之」,是也。

68 釋姿容:
偃,蹇也,偃息而臥不執事也。

69 釋姿容:
蹇,跛蹇也,病不能作事今託病似此而不宜執事役也。

70 釋姿容:
望、佯,佯、陽也。言陽氣在上,舉頭高似若望之然也。

71 釋姿容:
沐,禿也,沐者髮下垂;禿者無髮皆無上貌之稱也。

72 釋姿容:
卦賣,卦、掛也。自掛於市而自賣邊自可無慚色,言此似之也。

73 釋姿容:
倚簁,倚伎也。簁作清簁也,言人多技巧尚輕細如簁也。

74 釋姿容:
窶數,猶局縮,皆小意也。

75 釋姿容:
齧掣,掣卷掣也。齧噬,齧也。語說卷掣與人相持齧也。

76 釋姿容:
脈摘,猶譎摘也。如醫別人脈知疾之意見事者之稱也。

77 釋姿容:
貸騃者,貸言以物貸予騃者言必棄之不復得也。不相量事者之稱也。此皆見於形貌者也。

78 釋姿容:
臥,化也,精氣變化不與覺時同也。

79 釋姿容:
寐,謐也,靜謐無聲也。

80 釋姿容:
寢,權假臥之名也。寢,侵也,侵損事功也。

81 釋姿容:
眠,泯也,無知泯泯也。

82 釋姿容:
覺,告也。

83 釋姿容:
寤,忤也,能與物相接忤也。

84 釋姿容:
欠,嶔也,開張其口聲脣嶔嶔也。

85 釋姿容:
嚏,踕也,聲作踕而出也。

86 釋姿容:
笑,鈔也,頰皮上鈔者也。

URN: ctp:shi-ming/shi-zi-rong